Connect with us

Redaguje zespół

Redaktor naczel­ny

Sekretarz redak­cji

Redakcja

 • Anna Cuber
 • Łukasz Jankowski
 • Paulina Peckiel
 • Andrzej Stasiowski
 • Marzena Woźbińska
 • Agnieszka Wróblewska-Tondera

Stale współ­pra­cu­ją

 • Władysław Byszewski
 • Tomasz Bagniewski
 • Ewelina Cześnik
 • Paweł Gocłowski
 • Piotr Helon
 • Janusz Lawin
 • Ewa Jastrzębska
 • Aleksandra Jaworowska
 • Jacek Kozik
 • Ireneusz Kozłowski
 • Lesław Kukawski
 • Dorota Lewczuk
 • Jan Okulicz
 • Małgorzata Sieradzan
 • Jan Skoczylas
 • Monika Słowik
 • Hubert Szaszkiewicz
 • Krzysztof Szuster
 • Krzysztof Tomaszewski
 • Katarzyna Wiszowaty
 • Jarek Zalewski

Korekta

 • Krystyna Koziorowska

Opracowanie gra­ficz­ne

 • Ideapress Anna Skowrońska

Redakcja zastrze­ga sobie pra­wo doko­ny­wa­nia prze­ró­bek i skró­tów w nade­sła­nych arty­ku­łach, nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych oraz nie odpo­wia­da za treść reklam.

Na górę