Get Adobe Flash player

W nowym numerze

Rok XIII Nr 3 (46) Lato 2015

Tradycja droż­sza pieniędzy

Takiej wio­sny pol­skie jeź­dziec­two jesz­cze nie miało. Na prze­ło­mie maja i czerwca odbyło się aż sie­dem imprez mię­dzy­na­ro­do­wych, w tym pierw­szy raz w histo­rii 5-gwiazdkowe CSIO w Sopocie czy pięk­nie kon­ty­nu­owane 4-gwiazdkowe zawody w Poznaniu. Chyba nigdy nie było u nas tylu pie­nię­dzy do wygra­nia, ergo nagro­ma­dze­nia gwiazd świa­to­wej ekwi­ta­cji sko­rych coś uszczk­nąć dla sie­bie z tego ponad miliona euro (sumu­jąc wszyst­kie pule nagród z kolej­nych tur­nie­jów). Oczywiście to zarówno dla gospo­da­rzy, orga­ni­za­to­rów, spon­so­rów, jak i kibi­ców wiel­kie wyda­rze­nia, ale i dla Polski pre­stiż oraz dosko­nała oka­zja do pro­mo­wa­nia kraju. Jest więc z czego się cie­szyć i z opty­mi­zmem patrzeć w przyszłość.

Bieżący rok jest także ważny dla Polskiego Związku Hodowców Koni. W głów­nej mie­rze za sprawą jubi­le­uszu 120 lat zor­ga­ni­zo­wa­nej hodowli na zie­miach pol­skich. Tak, dwa­na­ście dekad poświę­co­nych budo­wa­niu fun­da­men­tów, porząd­ko­wa­niu, ewo­lu­cji i roz­wo­jowi branży kon­nej – tej wywo­dzą­cej się z sek­tora pań­stwo­wego oraz tej pry­wat­nej – to istotny moment w histo­rii orga­ni­za­cji. Może śmiało być on powo­dem do uza­sad­nio­nej dumy dla śro­do­wi­ska hodow­ców. Fakt świa­do­mego bytu i 120-letniej cią­gło­ści, kon­ty­nu­acji orga­ni­za­cyj­nej i soli­dar­nego dzia­ła­nia zasłu­guje na uwagę. Stąd zapla­no­wano sporo akcen­tów zwią­za­nych z obcho­dami. Ponad 40 imprez tego­rocz­nego kalen­da­rza cen­tral­nego będzie sygna­li­zo­wać i uczest­ni­czyć w cele­bro­wa­niu dorobku oraz pozy­cji pol­skiej hodowli koni. Wszystkie ogól­no­kra­jowe czem­pio­naty rasowe czy Mistrzostwa Polski Młodych Koni będą asump­tem do świę­to­wa­nia. Zwieńczeniem aktyw­no­ści jubi­le­uszo­wej będzie gru­dniowa Cavaliada w Poznaniu, gdzie w Pawilonie Polskiej Hodowli – oprócz wystawy i poka­zów rodzi­mych ras koni pt. 120 lat biało-czerwonego konia, aukcji pol­skich koni wierz­cho­wych, pre­lek­cji oko­licz­no­ścio­wych, licz­nych kon­kur­sów dla naj­młod­szych sym­pa­ty­ków koni – prze­wi­dziano także uro­czy­stą galę, pod­czas któ­rej zostaną z hono­rami wypro­wa­dzone wszyst­kie sztan­dary – PZHK oraz OZHK/WZHK, wrę­czone odzna­cze­nia pań­stwowe, resor­towe i hodow­lane, uczczona zosta­nie nie­ba­ga­telna 120-letnia histo­ria Polski i Polaków sple­ciona z obec­no­ścią w ich życiu koni. To trudne do przecenienia.

A teraz już tylko lato. Życzę, aby­ście Państwo miło spę­dzili ten waka­cyjny czas. Leżąc w hamaku pod gru­szą, na plaży albo podzi­wia­jąc świat z koń­skiego grzbietu, z sio­dełka rowe­ro­wego, deski sur­fin­go­wej bądź z per­spek­tywy moto­lotni, wer­tu­jąc w tzw. mię­dzy­cza­sie, jeśli będzie Wam dane, niniej­sze wyda­nie kwar­tal­nika, podu­mali choć chwilę nad prze­szło­ścią, teraź­niej­szo­ścią i przy­szło­ścią pol­skiej hodowli, nad jako­ścią pol­skiego jeź­dziec­twa oraz kon­dy­cją naszego koniar­stwa. Co i dla kogo warte? Do siego lata. :)

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 35, 1928
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • Sieraków sto­licą Europy w pań­stwo­wej hodowli koni - Paweł Wójtowicz
  • 60 lat rezer­wa­to­wej hodowli koni­ków pol­skich w PAN Popielno - Zbigniew Jaworski
  • Wiosenne prze­glądy - Marek Wachel
  • Szkolenie w Nowych Jankowicach - Wiesław Niewiński
  • Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Alicja Kuśmierczak
  • Relacja ze zjazdu PZHKA - Monika Szpura
  • Etyka pra­cow­nika i dzia­ła­cza Związku - Tadeusz Kodź
  • Działań i finan­sów ciąg dal­szy - Paulina Peckiel, Katarzyna Izak
  • Dlaczego decy­denci zapo­mnieli o koniach w Polsce? - Andrzej Stasiowski
  • Zimne i piękne - Paulina Peckiel
  • Dilmar - Tomasz Bagniewski
  • Polemika hodow­ców - odpo­wiedź na arty­kuł Andrzeja Śle­pow­roń­skiego - Andrzej Kopczyk
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Czy pol­ska hodowla powinna zaist­nieć na Equitanie? - Jerzy Ożga
  • Przepis na pokaz - Jacek Hebda
  • Uznanie dla Kwiatka - Maciej Wyszomirski
  • Super-Szrek - Marta Kowalczyk
  • Drzonków ina­czej - Jacek Bondaruk
  • Niemiecka domi­na­cja w Nowych Jankowicach - Jarosław Lewandowski
  • WIELKIE  i małe - Joanna Szulowska
  • Lubelska sie­lanka nad Zielawą - Tomasz Dobek
  • ZT kla­czy w Doruchowie - Jarosław Szymoniak
  • 3 x TAK o regio­nal­nej wysta­wie koni w Wapnie - Paweł Ciesielski
  • Frekwencyjna porażka - Jarosław Szymoniak
  • Tłumy w Sielinku - XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Jarosław Szymoniak
  • Koń - przy­ja­ciel i tera­peuta - Mateusz Kaca
 • KRONIKA
  • Fragmenty życia - Anna Stojanowska
  • Odszedł śp. Bogdan Marek Tomaszewski
 • SPORT I WYŚCIGI
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Na nogach koń stoi… czyli słów kilka o wadach postawy - Joanna Śla­chetka
  • Wpływ masażu na orga­nizm konia - Martyna Wolska, Ewa Jastrzębska
  • Czar dotyku - rela­cja z kursu masażu koni - Karolina Kącka
  • Głośny oddech, cz.2 - Blanka Wysocka
 • PORADNICTWO
  • Wstęp do środ­ków unij­nych, czyli jak to działa i dla­czego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest inte­re­su­jący - Maciej Kania
  • Hodowla koni w świe­tle pol­skiego prawa - Anita Garnuszek, Agnieszka Cwajna
 • HISTORIA I SZTUKA
 • WYNIKI
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 3 (46) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczelny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Świę­cicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchow­ska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Karolina Kącka, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwraca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrzega sobie prawo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­nego tek­stów przy­ję­tych do druku oraz nie­od­płat­nego publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wiada za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów sponsorowanych.Partner przy wyda­wa­niu pisma
Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tylko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opłaca!
Sklep Stajnia
SO Sieraków
Jagodne