Get Adobe Flash player

W nowym numerze

Rok XII Nr 4 (43) Jesień 2014

Odnaleźć sens

Duma i zazdrość. Takie uczu­cia towa­rzy­szyły mi ostat­nio, kiedy oglą­da­łem zwy­cię­ski dla Polaków mecz fina­łowy w piłce siat­ko­wej. Nasi chłopcy two­rzyli impo­nu­jący mono­lit - twardy, skon­so­li­do­wany, dosko­nały gatun­kowo mate­riał, solidny jak skała. Dumny byłem, że mamy wła­śnie taką dru­żynę, która mimo ogrom­nej pre­sji się­gnęła po złoto Mistrzostw Świata, łamiąc bra­zy­lij­ski mono­pol na suk­ces w tej dys­cy­pli­nie. Katowicki Spodek, ale i cała Polska odle­ciały w bez­miar eufo­rycz­nej rado­ści. Tym faj­niej pod­dać się niniej­szej kon­sta­ta­cji, że siat­kówkę - co gołym okiem widać - upra­wiają i sym­pa­ty­zują z nią inni jako­ściowo ludzie. Inni niż sta­dio­nowa hołota, dająca upust cham­skim sła­bo­ściom oraz wan­da­li­zmowi. To oczy­wi­ście rodzi pro­mil nadziei dla spor­tów kon­nych, kul­tu­ral­nej niszy o spo­rym poten­cjale społeczno-gospodarczym. Ale teraz jeste­śmy Mistrzami Świata w siat­kówce. Po 40 latach pięk­nie nawią­za­li­śmy do tra­dy­cji ekipy Huberta Wagnera vel Kata. Dzisiaj mło­dziutki sta­żem tre­ner Stéphane Antiga, sto­su­jąc zupeł­nie odmienne metody, lecz idąc rów­nież pod prąd „fachow­com”, popro­wa­dził naszych siat­ka­rzy do zwy­cię­stwa. Podobno cel uświęca środki, więc nie­któ­rzy dzia­ła­cze spor­towi PZPS musieli teraz odszcze­kać to, co mówili wcze­śniej w przy­pły­wie braku wiary… Na siat­kówce jed­nak świat się nie koń­czy, przy­naj­mniej dla konia­rzy. Och, jak bym chciał powtórki medalu Królikiewicza bądź Kowalczyka. Ile ust byśmy wów­czas zamknęli… Na szczę­ście do 40. rocz­nicy IO w Moskwie zostało jesz­cze na tyle dużo czasu, że kto wie?! Proszę, spła­tajmy wszyst­kim mal­kon­ten­tom figla. Niech jeź­dziec­two ofia­ruje roda­kom kolejne szczęście.

Tymczasem szu­ka­jąc bliż­szych pozy­tyw­nych per­spek­tyw dla naszej branży, warto wspo­mnieć, iż za chwilę wej­dziemy w obchody 120-lecia ist­nie­nia Polskiego Związku Hodowców Koni. Tak, w 1895 roku w Wielkopolsce powo­łano do życia Poznańskie Towarzystwo Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe. Na ów moment datu­jemy świa­dome i usys­te­ma­ty­zo­wane dzia­ła­nia hodow­ców, kon­so­li­da­cję śro­do­wi­ska, która była bez mała wyra­zem pol­skiego patrio­ty­zmu wobec zaborcy. Stąd PZHK z OZHK/WZHK pla­nuje zor­ga­ni­zo­wać liczne imprezy oko­licz­no­ściowe wpi­sane w bogaty kalen­darz hodowlano-jeździecki 2015. Przez kolej­nych 12 mie­sięcy sporo będzie róż­nych atrak­cji i akcen­tów nawią­zu­ją­cych do histo­rii pol­skiej hodowli. Zwieńczenie jubi­le­uszu pla­no­wane jest na przy­szło­roczną gru­dniową Cavaliadę w Poznaniu – miejmy nadzieję, że nie tylko sym­bo­licz­nie, ale i real­nie uświetni sens wspól­nego dzia­ła­nia wszyst­kich hodow­ców, wła­ści­cieli i użyt­kow­ni­ków pol­skich koni, któ­rym pra­gnie słu­żyć także kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Proszę, śledź­cie jego łamy.

Redaktor Naczelny
Michał-Wierusz Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 18, 1929
 • Duma i pre­stiż gospo­da­rza - Michał Wierusz-Kowalski
 • Moritzburg & Graditz. Historia stada ogie­rów i stad­niny koni - Janusz Lawin
 • Holenderskie szko­le­nie w Polsce - Anna Cuber
 • Bursztynowe konie - Jerzy Ożga
 • Czempionat w nowej wer­sji - Wiesław Niewiński, Andrzej Kopczyk
 • I Specjalistyczna Wystawa Koni Ardeń­skich, Sokólskich i Sztumskich - Grażyna Polak
 • Przepis na pokaz dosko­nały - Ewa Jastrzębska
 • La Foire de Libramont – targi z konie w roli głów­nej - Mateusz Kaca, Henryk Kuhn
 • W tro­sce o roz­wój kucy­ków - Ryszard Kolstrung
 • Taki pol­ski – XVII naro­dowy - Jacek Kozik
 • Z Bahrajnu do Janowa czyli Dni Konia Arabskiego 2014 - Anna Stojanowska
 • Nowość na MPMK w Gajewnikach… - Jarosław Szymoniak
 • Alczento, Alania, Durano-W bez­kon­ku­ren­cyjni w swo­ich kate­go­riach - Adam Jończyk
 • W tro­sce o dobro­stan naszych koni, cz. 2 - Jacek Łojek
 • Krajowy czem­pio­nat mło­dzieży ślą­skiej - Janusz Lawin
 • Siedem lat pro­gra­mów ochrony - Grażyna Polak
 • W poszu­ki­wa­niu tra­keń­skich ogie­rów - Monika Przeczewska
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
 • KRONIKA
 • Powożenie? – Czemu nie… - Karolina Kącka
 • Polo na Ślą­sku - Katarzyna Zalasińska
 • II Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia - Andrzej Novák-Zempliński
 • Koń wyso­ko­ok­ta­nowy - Jan Skoczylas
 • Porządek koloru fio­le­to­wego - Joanna Gębarowska
 • Jeden pro­dukt wiele zwy­cięstw - Rafał Wawrzyniak
 • Ze zmien­nym szczę­ściem - Małgorzata Odyniec
 • Jeździeckie Oscary w Normandii - Justyna Myćkowska
 • Rok kla­czy - Paweł Gocłowski
 • Mistrzowski Książ - Monika Słowik
 • Ares dał mi kopa - Michał Wierusz-Kowalski
 • Kolorowy koń – kilka słów o… - Karolina Kącka
 • Opowiadania z końmi w roli głów­nej - Martyna Wolska, Ewa Jastrzębska
 • Jak zdo­być pie­nią­dze? - Katarzyna Kotewicz
 • Niebiańskie wierz­chowce - Aleksandra Jaworowska
 • KALENDARIUM PZHK
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XII, nr 4 (43) 2014

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczelny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Łukasz Jankowski, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchow­ska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwraca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrzega sobie prawo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­nego tek­stów przy­ję­tych do druku oraz nie­od­płat­nego publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wiada za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów sponsorowanych.Partner przy wyda­wa­niu pisma
Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tylko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opłaca!
Pavo
Jagodne
Bentley Polska