Get Adobe Flash player

W nowym numerze

Rok XIII Nr 2 (45) Wiosna 2015

Naście dekad, dobry początek

Oj, będzie nam słodko, tyle tor­tów nie­ba­wem do skosz­to­wa­nia. Urodziny obcho­dzić będzie m.in. war­szaw­ski Pałac Kultury i Nauki; w czerwcu upły­nie 60 lat, kiedy ów archi­tek­to­niczny sym­bol przy­jaźni (zwany przez obco­kra­jow­ców solid­nym kościo­łem) został oddany ku oby­wa­tel­skiemu pożyt­kowi. Będziemy rów­nież świę­to­wać minione 90 lat dzia­łal­no­ści Polskiego Radia; 1 lutego 1925 roku wyemi­to­wało ono pierw­szą audy­cję. A dla Polskiego Związku Hodowców Koni bie­żący 2015 jest jubi­le­uszem 120 lat zor­ga­ni­zo­wa­nej hodowli koni na zie­miach polskich.

Tak, 12 dekad za nami. Szmat czasu i ogrom doko­nań, które suk­ce­syw­nie będziemy sta­rali się w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach cele­bro­wać, poka­zu­jąc, iż pol­ska hodowla koni sroce spod ogona nie wypadła…

Akcenty zwią­zane ze 120-leciem miały już miej­sce pod­czas ska­ry­szew­skich Wstępów, Cavaliady w Lublinie i Warszawie oraz dosłow­nie klika dni temu na II Festiwalu Sztuki Jeździeckiej – HipolgiaArt. Piękna impreza dedy­ko­wana ama­to­rom, ale w łaciń­skim tego słowa zna­cze­niu, od amos, czyli miło­śnika. Zaraz ktoś zapyta – co ma hodowla do sztuki i po co obec­ność PZHK na Festiwalu? A i owszem. Jeśli popa­trzymy na koń­ską sztukę eru­dy­cyj­nie i wie­lo­wy­mia­rowo, to hodowla, poj­mo­wana jako aktyw­ność wyma­ga­jąca zarówno rzad­kiej wie­dzy, ale i ogrom­nego ładunku miło­ści oraz pasji, jawi się nam zgoła jako twór­czość arty­styczna. Dla nas, konia­rzy, każdy hodowca równa się więc arty­sta. Zechciejmy zauwa­żyć – konie i ich hodowla towa­rzy­szą czło­wie­kowi od zara­nia, nie­tu­zin­kowo wpi­su­jąc się w naszą histo­rię, kul­turę, tra­dy­cje… Mimo naporu koni mecha­nicz­nych konie owsiane nadal wśród nas egzy­stują – jako jedno wiel­kie dzieło sztuki, prawda?

„120 lat. Dobry począ­tek!” – hasło, które może się odno­sić zarówno do prze­szło­ści, jak i w dosyć dow­cipny spo­sób sygna­li­zo­wać nową erę. To nie jest nudny, try­wialny, prze­ga­dany slo­gan. W tej fra­zie tkwi moc, ener­gia wsparta rado­ścią. Tak więc wcho­dząc w kolejne dekady, pol­scy hodowcy z dumą mogą reka­pi­tu­lo­wać to, co osią­gnęli dotych­czas, i snuć odważne plany, zdolni kre­ować lep­szą i zgodną przyszłość.

Struktura PZHK z upły­wem lat ewo­lu­uje, doj­rzewa i szla­chet­nieje. Dostosowujemy się, choć to pro­ces mozolny i nie­zwy­kle ambitny, do realiów gospo­darki wol­no­ryn­ko­wej. Naprzeciw tym inten­cjom wycho­dzi Strategia Rozwoju PZHK – doku­ment, który w tym roku zdo­ła­li­śmy zatwier­dzić; podob­nie jak uru­cho­miona dla człon­ków inter­ne­towa strona sprze­da­żowa Rynek Polskich Koni czy aukcja koni wierz­cho­wych Teraz Polskie Konie, reali­zo­wana we współ­pracy z ANR i MTP. Mamy też na 120-lecie wła­sne cza­so­pi­smo – kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”, perio­dyk o ugrun­to­wa­nej już pozy­cji, kom­ple­men­tar­nie słu­żący hodow­com koni w Polsce. Są zatem rze­czy­wi­ste powody do zadowolenia.

Szkoda tylko, że uro­dzi­nową fetę zakłóca wia­do­mość o prze­ję­ciu wła­ści­ciel­skim „Konia Polskiego”, naj­star­szego mie­sięcz­nika bran­żo­wego, który wła­śnie koń­czy 50 lat. Teraz „Koń Polski” tra­fił w ręce nie­miec­kiego kapi­tału. Czy więc ów koń pozo­sta­nie polskim?

Redaktor Naczelny
Michał-Wierusz Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 28, 1929
 • HODOWLA
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Zapomniana stad­nina… - Marta Kowalczyk
  • Jedyny taki ponie­dzia­łek - Jacek Hebda
  • Próba dziel­no­ści w ZT Bielice - Tomasz Bagniewski
  • Sukces kla­czy Bunga-Bunga L – prze­gląd imprez sportowo-hodowlanych w SO Sieraków w 2014 roku - Janusz Skórkowski
  • Ogiery w Turku - Jarosław Szymoniak
  • To musi zapro­cen­to­wać - Jarosław Szymoniak
  • Wrocławski pokaz - Janusz Lawin
 • KRONIKA
  • Polskie Towarzystwo Powozowe w AIAT - Ireneusz Kozłowski
  • Małopolski Diokles gwiazdą stajni CIana O’Connora - Agnieszka Szymańska
  • Arden pol­ski wśród uzna­nych ksiąg stad­nych - Agnieszka Szymańska
  • Wspomnienie o śp. Wojciechu Markowskim - Marcin Szczypiorski
  • Pan Jacek - Paweł Gocłowski
  • Hodowla pasją ich życia - Jerzy Konowrocki
 • Rynek Polskich Koni - Katarzyna Izak
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Euro-dialog - Maciej Kania
  • Zmiany w PZJ - Tomasz Mossakowski
  • Stać nas na wię­cej - Szymon Tarant
  • Wybitne konie peł­nej krwi na torze słu­że­wiec­kim, cz. 2 – dokoń­cze­nie - Jerzy Budny
  • U progu sezonu 2015 - Paweł Gocłowski
  • Popatrz mamo, jadę bez rąk! - Michał Choczaj
  • Blaski i smuga cie­nia lubel­skiej Cavaliady - Jacek Kozik
  • Forum Torwarum - Michał Wierusz-Kowalski
  • Ambicja wobec absurdu - Jan Skoczylas
  • Eryk wspa­niały - Jan Okulicz-Kozaryn
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Konflikt sero­lo­giczny u koni - Grzegorz Cholewiński, Sławomir Stróżyk
  • Głośny oddech, co się dzieje? - Blanka Wysocka
  • Leczenie koni rzeź­nych w świe­tle obo­wią­zu­ją­cego prawa - Zbigniew Wróblewski
  • Na bóle – prąd TENS - Karolina Kącka
 • PORADNICTWO
  • Trening na ziemi dla jeźdź­ców - Anna Grześkowiak
  • Technikum hodowli koni - Tomasz Bagniewski
  • Nowe zasady sprze­daży koni - Anita Garnuszek
  • Nietypowy pod­ręcz­nik - Marek Szewczyk
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Koń wart kró­le­stwa - Aleksandra Jaworowska
  • HipologiaArt - Michał Wierusz-Kowalski
  • Koń i jeź­dziec­two w Egipcie, cz. 1 – Konie - Weronika Bronowska
  • Konie w Warszawie XIX i XX wieku - Hanna Polańska
  • Magia wody - Małgorzata Sieradzan
  • Związek jaki jest, każdy widzi - Ewelina Cześnik
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 2 (45) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczelny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Świę­cicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchow­ska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwraca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrzega sobie prawo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­nego tek­stów przy­ję­tych do druku oraz nie­od­płat­nego publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wiada za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów sponsorowanych.Partner przy wyda­wa­niu pisma
Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tylko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opłaca!
Pavo
Jagodne
Bentley Polska