Get Adobe Flash player

W nowym numerze

Rok XII Nr 3 (42) Lato 2014

Partner kar­miczny

Doprawdy nie wiem, od czego zacząć. Nawet w tele­gra­ficz­nym skró­cie trudno zre­la­cjo­no­wać mno­gość rze­czy, które wokół nas, konia­rzy, się dzieją. Edito tego nie pomie­ści, więc zale­d­wie na kilka wąt­ków zwrócę uwagę, a resztę może dopo­wie niniej­sze wyda­nie gazety.

Powiało opty­mi­zmem m.in. za sprawą ini­cja­tywy PZJ. Dzięki Jeździeckiemu Grand Prix Wolnej Polski konie zostały poka­zane w TVP 1. W nowej, atrak­cyj­nej opra­wie, na ante­nie ogól­no­kra­jo­wej – to duży suk­ces obec­nej ekipy rzą­dzą­cej, że stwo­rzyła cykl zawo­dów, które tele­wi­zja chce poka­zy­wać na żywo. Za nami baraż w Sopocie i Poznaniu. W ran­kingu pro­wa­dzi Morsztyn przed Głoskowskim i Kierznowskim, ale piłka cią­gle w grze… – odniesienie bar­dzo na cza­sie, à pro­pos trwa­ją­cego rów­no­le­gle mun­dialu. Z fut­bo­lem nie­stety jeź­dziec­two w słup­kach oglą­dal­no­ści cią­gle prze­grywa. Nic to, pró­bujmy budo­wać spor­towe napię­cie, poka­zy­wać piękno hipiki, popu­la­ry­zujmy konie. Zatem ruszajmy do Warki nad Pilicą czy nad­bał­tyc­kiego Ciekocinka, gdzie kolejne trzy etapy roz­gry­wek JGPWP. Miejmy swój Turniej Czterech Skoczni!

Zaraz Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Tutaj też odno­to­wu­jemy nowość. Podczas fina­łów w sko­kach przez prze­szkody w Gajewnikach 28 – 30 sierp­nia odbę­dzie się Grand Prix Ogierów doto­wane kar­cia­nym oczkiem – 21 tysięcy zło­tych do podziału mię­dzy pierw­szych pię­ciu uczest­ni­ków. Warto pod­kre­ślić, że tego­roczna pula nagród prze­wi­dziana na skoki to aż 100 tysięcy! Jest o co się ścigać. A ponadto w Gajewnikach odbę­dzie się czem­pio­nat w sko­kach luzem koni rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi oraz rasy wiel­ko­pol­skiej. Pięknie ewo­lu­uje for­muła tej imprezy – warto kibi­co­wać świętu hodow­ców koni.

Sierpniowym rary­ta­sem będą także igrzy­ska jeź­dziec­kie we Francji. Organizatorzy prze­wi­dują, że na dwa tygo­dnie do Normandii zje­dzie nie mniej niż 900 koni, 800 zawod­ni­ków z 60 kra­jów i około 300 tysięcy widzów.

Po pro­stu ludzie wariują na punk­cie koni. Co one takiego w sobie mają? Odnajduję sens słów Ronalda Reagana – There is nothing bet­ter for the inside of a man than the out­side of a horse– co w luź­nym tłu­ma­cze­niu zna­czy, że obser­wo­wa­nie koni i obco­wa­nie z nimi ma zba­wienny wpływ na kształ­to­wa­nie ludz­kiej psy­chiki i men­tal­no­ści, fizycz­ność tego zwie­rzę­cia krzepi ducha w czło­wieku, siła fizyczna konia har­tuje i uszla­chet­nia nas, ludzi… bo chleb karmi moje ciało, a koń moją duszę.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 17, 1929
 • Między popu­li­zmem a kon­kre­tami - Michał Wierusz-Kowalski
 • Minęło 60 lat - Andrzej Kopczyk
 • Relacja mię­dzy hodowlą koni a spor­tem jeź­dziec­kim - Stefan Wierzbowski
 • Wypas koni - Marzena Woźbińska
 • Małopolska Majówka - Adam Jończyk
 • Rodziny koni hucul­skich w SKH Gładyszów. Wartość hodow­lana i wskaź­niki bio­me­tryczne - Anna Chrząszczyk
 • Ukraina nam nie straszna - Paulina Peckiel, Marek Gibała
 • Jak co roku na wio­snę - Marek Wachel
 • Delegaci PZHK obra­do­wali w Warszawie - Andrzej Stasiowski
 • W tro­sce o dobro­stan naszych koni - Jacek Łojek
 • Przyszłość oce­nia­nia stylu konia sko­ko­wego, cz. 2 - Paulina Miszker, Janusz Wejer
 • I do tańca, i do… różańca, czyli kla­cze śląskie w ZT - Paulina Peckiel
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
 • KRONIKA
 • Pracowałem z tra­ke­nami, czyli wspo­mnie­nia masz­ta­le­rza - Wojciech Kowerski
 • Więcej takich szko­leń - Marek Szewczyk
 • Top Sopot - Michał Wierusz-Kowalski
 • Projekt Piotr Morsztyn i Osadkowski van Halen - Kamila Tworkowska
 • Polskie ujeż­dże­nie - szanse i moż­li­wo­ści - Anita Garnuszek
 • Walka o Normandię? - Małgorzata Odyniec
 • W ocze­ki­wa­niu na WEG 2014 - Joanna Gębarowska
 • Uwaga – rzecz bez­cenna - Jan Skoczylas
 • Jaki jest pol­ski koń ujeż­dże­niowy Grand Prix? - Dorota Urbańska
 • Polo znów ruszyło - Katarzyna Zalasińska
 • Jubileuszowo - Paweł Gocłowski
 • Jak powsta­wał tor na Służewcu - www.torsluzewiec.pl
 • Potyczki prak­ty­ków z magi­ster­kami - Jan Zabieglik
 • Nad prze­bie­giem gonitw czuwa komi­sja tech­niczna… - Jacek Łojek
 • Żywie­nie koni zim­no­krwi­stych, cz. 1 - Szczepan Chrzanowski
 • Koński salon pięk­no­ści - Irena Cieślak
 • Złe sio­dło = zły koń, cz. 2. Dopasowanie sio­dła  - Karolina Kącka
 • Przyczyny wypad­ków pod­czas rekre­acyj­nego użyt­ko­wa­nia koni - Ewa Jastrzębska, Katarzyna Kowalczyk
 • „Strzelić angola”, czyli skok w daw­nym stylu - Aleksandra Jaworowska
 • Stajnie świa­tłem malo­wane - Małgorzata Sieradzan
 • Perłowy jubi­le­usz - Jerzy Białobok
 • Konie łódzkie w latach I wojny świa­to­wej - Aneta Stawiszyńska
 • Podróże z Jasiem… - Jan Okulicz
 • Termografia koni w prak­tyce - Zbigniew Jaworski
 • WYNIKI
 • KALENDARIUM PZHK
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XII, nr 3 (42) 2014

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczelny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Łukasz Jankowski, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchow­ska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwraca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrzega sobie prawo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­nego tek­stów przy­ję­tych do druku oraz nie­od­płat­nego publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wiada za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów sponsorowanych.Partner przy wyda­wa­niu pisma
Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tylko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opłaca!
Pavo
Jagodne
Bentley Polska