Get Adobe Flash player

W nowym numerze

Rok XIII Nr 1 (44) Zima 2015

Życze­nia się spełniają

Miniony rok obfi­to­wał w wiele zna­czą­cych dla śro­do­wi­ska hodowlano-jeździeckiego wyda­rzeń. Trudno je wszyst­kie w dwóch sło­wach stre­ścić, ale…

Wśród cen­niej­szych ini­cja­tyw god­nych odno­to­wa­nia był na przy­kład pełen nowo­ści pro­gram Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach. Jego hitem bez wąt­pie­nia było Grand Prix Ogierów z pulą nagród wyno­szącą aż 21 tys. zło­tych! Magiczna figura kar­ciana – oczko – do podziału mię­dzy pięć naj­lep­szych par w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej. GP Ogierów było kon­kur­sem zor­ga­ni­zo­wa­nym przez i roz­gry­wa­nym o nagrodę Polskiego Związku Hodowców Koni, a dedy­ko­wa­nym koniom 7-letnim i star­szym. Inną nowo­ścią imprezy w Gajewnikach był Czempionat Koni w Skokach Luzem – koni rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi (sp) oraz rasy wiel­ko­pol­skiej (wlkp) doto­wany kwotą 14 tys. zło­tych! Dość przy­po­mnieć, iż cał­ko­wita pula nagród w sko­ko­wym MPMK 2014 wyno­siła bli­sko 100 tys. zło­tych. To dobra ten­den­cja w hono­ro­wa­niu wysił­ków hodow­la­nych na rzecz roz­woju jeździectwa.

W ramach wdro­żo­nego pro­gramu PZHK pro Sport – ponad ufun­do­wane sty­pen­dia dla pary zaprzę­gow­ców Bartka Kwiatka i Alicji Chodkiewicz oraz wuka­ka­wi­sty Pawła Spisaka – hodowcy wsparli finan­sowo także udział zawod­ni­ków star­tu­ją­cych na pol­skich koniach w Jeździeckich Mistrzostwach Świata we Francji. Do Normandii poje­chali Apokalipsa z Jerzym Krukowskim, „Stella Pack” Ganda z Anną Łuka­sik oraz Vacat „JP” i Marta Dziak-Gierlicz. Ogólnie udział naszej repre­zen­ta­cji, która zdo­łała się zakwa­li­fi­ko­wać aż w sied­miu kon­ku­ren­cjach, należy uznać za spory suk­ces, wszak na WEG jadą tylko naj­lepsi z najlepszych.

Na koniec w kon­tek­ście pro­mo­cji rodzi­mego pro­duktu miło powie­dzieć o pierw­szej edy­cji aukcji koni wierz­cho­wych, jaką PZHK, ANR i MTP prze­pro­wa­dziły pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Pod hasłem Teraz Polskie Konie zostało wysta­wio­nych 14 koni z całej Polski, zarówno ze stad­nin pań­stwo­wych, jak i pry­wat­nych. Co prawda bez­po­śred­nio na impre­zie nie doszło do sfi­na­li­zo­wa­nia żad­nej trans­ak­cji, ale zain­te­re­so­wa­nych jed­nak nie zabra­kło i obec­nie trwają osta­teczne nego­cja­cje mię­dzy wystaw­cami a kupu­ją­cymi, mię­dzy innymi koni z SK Racot, SK Prudnik i SK Janów Podlaski. W nurt tych dzia­łań dosko­nale wpi­suje się wła­śnie przy­go­to­wy­wany przez PZHK ser­wis ogło­sze­niowy – narzę­dzie, które ma wspo­móc obrót han­dlowy końmi – por­talu, pod robo­czą nazwą Rynek Polskich Koni.

A wszystko rodzi się w naszych gło­wach jako marze­nie. Niektóre z nich potra­fią się speł­nić, jeśli życze­nie, poprzez pozy­tywne myśle­nie, prze­ku­jemy w czyn. Zatem czy warto marzyć? Pogodnego roku 2015…

 

Redaktor Naczelny
Michał-Wierusz Kowalski

W Numerze:

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 1 (44) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczelny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Łukasz Jankowski, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchow­ska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwraca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrzega sobie prawo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­nego tek­stów przy­ję­tych do druku oraz nie­od­płat­nego publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wiada za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów sponsorowanych.Partner przy wyda­wa­niu pisma
Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tylko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opłaca!
Pavo
Jagodne
Bentley Polska