Get Adobe Flash player

W nowym numerze

Rok XIII Nr 4 (47) Jesień 2015

Alchemia myśli hodowlanej

Nie o odkry­cie kamie­nia filo­zo­ficz­nego, ergo trans­mu­ta­cję oło­wiu w złoto tu cho­dzi; wszak konie są z krwi i kości. Równie daleko nam do poszu­ki­wań pana­ceum na cho­roby wsze­la­kie oraz elik­siru nie­śmier­tel­no­ści. Choć tę ostat­nią może w prze­no­śni zapew­nić szta­feta poko­leń gotowa dbać o spu­ści­znę przod­ków i roz­wi­jać to, co im w spadku przy­pa­dło. Do tak cudacz­nych dywa­ga­cji skła­nia mnie święto 120-lecia ist­nie­nia Polskiego Związku Hodowców Koni.

120 lat – dużo to czy mało? Zważywszy na pogma­twaną histo­rię naszego kraju, ów wiek jawi się jako impo­nu­jący dowód pasji łączą­cej kilka bądź nawet kil­ka­na­ście poko­leń ludzi dobrej woli. Pasjonatów nie che­mii, fizyki, sztuki, semio­tyki, psy­cho­lo­gii, meta­lur­gii, medy­cyny, astro­lo­gii, misty­cy­zmu czy reli­gii, lecz po pro­stu zwy­kłych – nie­zwy­kłych miło­śni­ków koni.

Przygotowawszy do druku niniej­sze, rekor­dowo obszerne (156 stron, sic!) wyda­nie kwar­tal­nika „Hodowca i Jeździec”, dumny jestem z bogac­twa ini­cja­tyw, kwit­ną­cych wyda­rzeń, waż­nych wąt­ków i ewo­lu­ują­cych cie­ka­wych tema­tów, dla któ­rych inspi­ra­cją pozo­staje nie­zmien­nie ten sam pod­miot liryczny: zwie­rzę – żywa istota – przy­ja­ciel – czło­nek rodziny, odmie­niany przez wszyst­kie przy­padki i osoby – KOŃ.

Wiekowy robi się nasz Jubilat. Metryka PZHK jed­nak świa­dec­twem doj­rza­ło­ści śro­do­wi­ska pol­skich hodow­ców koni oraz siły drze­mią­cej w okrze­płej struk­tu­rze, kumu­la­cji doświad­cze­nia, deter­mi­na­cji dzia­ła­nia. Tym więk­szą wów­czas satys­fak­cję dają suk­cesy, nie­ważne – duże czy zupeł­nie drobne, ale pomyślne dla branży. Jak choćby wisienki na uro­dzi­no­wym tor­cie – czyli mistrzo­stwo świata mło­dych koni w sko­kach zdo­byte przez 7-letniego MJT Nevadosa S czy w zaprzę­gach przez 6-letniego Bazylego albo wynik aukcji w Janowie Podlaskim za sprawą arab­skiej kla­czy Pepity zli­cy­to­wa­nej za 1 milion 400 tysięcy euro. Ot, sym­bo­liczne nagrody dla rodzi­mych alche­mi­ków myśli hodowlanej…

Tymczasem bądź­cie zdrowi. A w grud­niu spo­tkajmy się wszy­scy na Cavaliadzie w Poznaniu, gdzie mię­dzy innymi uro­czy­stą galą i spek­ta­klem pod tytu­łem 120 lat biało-czerwonych koni zamkniemy obchody rocz­ni­cowe. Bez udziału pawi, strusi, kóz i wiel­błą­dów uczcimy nie­ba­ga­telny doro­bek pol­skiej hipologii.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 33, 1929
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • MPMK-B - Roman Krzyżanowski
  • Tylko nie rezy­gnujmy… - Jarosław Szymoniak
  • Radość pracy - Agnieszka Szymańska
  • Krok do przodu w hodowli koni do WKKW - Sławomir Pietrzak
  • Vulkan L - dobra perspektywa
  • Białeckie postępy i nowo­ści - Wiesław Adam Jończyk
  • Powrót do korzeni - Grażyna Polak
  • Ocena koni sztum­skich i sokól­skich w Kętrzynie - Grażyna Polak
  • „Puszysty” czem­pio­nat po nowemu - Marzena Woźbińska
  • Oblężenie ślą­skiej mekki - Paulina Peckiel
  • Mocny rocz­nik ogie­rów w ZT Książ - Paulina Peckiel
  • Tarpaniada - Patrycja Wojciechowska
  • Pompadour po raz trzeci - Agnieszka Szymańska
  • Polscy hodowcy koni ardeń­skich aktywni na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej - Andrzej Stasiowski
  • Hodowla i pie­nią­dze - Władysław Brejta
  • Wielokrotność Ramzesa - Wiesław Adam Jończyk
  • Wrażenia ogólne… Dni Konia Arabskiego 2015 - Anna Stojanowska
  • Europejska Federacja Zootechniczna EAAP - Dorota Lewczuk
  • Mazurski hodowca - Tomasz Bagniewski
  • Arie Hamoen ponow­nie w Polsce - Anna Cuber
  • Być pra­cow­ni­kiem Związku… - Marek Gibała
  • Pilna potrzeba zmian - Agata Sowińska, Magdalena Fijołek
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Ziemia Radomska pod sztan­da­rem - Jacek Hebda
  • Zimnokrwiste z OddziałuJacek Hebda
  • Przegląd kla­czy na Mazowszu - Paulina Liwińska
  • Hodowcy na scenę! - Marta Kowalczyk
  • Jest dobrze, czyli pod­la­skie czem­pio­naty koni rocz­nych i dwu­let­nich - Marta Kowalczyk
  • Święto Konika Polskiego. Garść reflek­sji na temat boha­tera arty­kułu - Alicja Kozicka, Milena Ruszczyk
  • Galicyjskie Lato z Koniem na piątkę - Marek Gibała
  • Potrzeba matką… czem­pio­natu - Tomasz Bagniewski
  • Mistrz z obcej ziemi - Dariusz Buczek
  • Kolejna wery­fi­ka­cja - Dariusz Buczek
  • Wystawa feta w Rokosowie - Milena Poślednik-Szeliga
  • Premiowanie źre­biąt - Sieraków 2015 - Janusz Skórkowski
  • Tradycyjnie w Siedlcu Trzebnickim - Ewelina Skórzewska
  • Pomorskie eventy mło­dzieży zim­no­krwi­stej - Wiesław Adam Jończyk
  • Poręba 2015 pod szcze­gól­nym nad­zo­rem Policji - Katarzyna Komandera
  • Kawa czy her­bata - Jacek Kozik
  • Hucuły nad Lutnią - Andrzej Kosior
  • „Z Hucułem do Krakowa” - Iwona Tomczyk-Wrona
 • KRONIKA
  • O Jacku Wierzchowieckim - Marek Szewczyk
  • Wspomnienie o Panu Edmundzie - WZHK w Białymstoku
  • 40 lat minęło! - WZHK w Białymstoku
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Wybory w PZJ - Monika Słowik
  • Trójkoronowany Va Bank - Paweł Gocłowski
  • Derby - naj­waż­niej­sza goni­twa na świe­cie - Jarosław Koch
  • Jak cię widzą, tak cię piszą - Jan Skoczylas
  • Bo do tanga trzeba dwojga… - Karolina Kącka
  • Pingwiny w Bobrowym Stawie - Krzysztof Tomaszewski
  • Gonimy Europę - Szymon Tarant
  • Nie boję się zmian - Dorota Urbańska
  • Puchar Andersa w Żuraw­nie - Katarzyna Zalasińska
 • PORADNICTWO
 • HISTORIA I SZTUKA
 • KALENDARIUM
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 4 (47) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczelny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Świę­cicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchow­ska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Karolina Kącka, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Marek Szewczyk, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwraca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrzega sobie prawo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­nego tek­stów przy­ję­tych do druku oraz nie­od­płat­nego publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wiada za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów sponsorowanych.Partner przy wyda­wa­niu pisma
Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tylko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opłaca!
Sklep Stajnia
SO Sieraków
Jagodne