Connect with us

Hodowca i Jeździec

Znany jest pro­gram i lista przy­ję­tych par na Baborówko Horse Sale Show 2017

Paweł Warszawski - fot. W. Zabłocka - Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

Znany jest pro­gram i lista przy­ję­tych par na Baborówko Horse Sale Show 2017

Zawodnicy i widzo­wie mogą się spo­dzie­wać inten­syw­ne­go week­en­du w Baborówku pod­czas dru­giej edy­cji Baborówko Horse Sale Show, w ramach któ­rej odbę­dą się kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go oraz aukcja koni spor­to­wych.

Wydarzenie odbę­dzie się od 29 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko k/Szamotuł.

Podczas zawo­dów zosta­ną roze­gra­ne kon­kur­sy mię­dzy­na­ro­do­we na pozio­mie CIC2* i CIC1* oraz kra­jo­we kon­kur­sy CNC P i CNC L. Wyniki będą się liczyć do ran­kin­gu Pucharu Polski WKKW, któ­re­go Finał po dzie­wię­ciu eli­mi­na­cjach zosta­nie roze­gra­ny pod­czas Baborówko Horse Sale Show w pię­ciu kate­go­riach wie­ko­wych i kate­go­rii klu­bo­wej. Listy zgło­szo­nych zawod­ni­ków są peł­ne, a ze wzglę­du na ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie udzia­łem w kon­kur­sach CNC P i CNC L, kon­kur­sy te zosta­ły podzie­lo­ne na część otwar­tą oraz część dla zawod­ni­ków, star­tu­ją­cych w Finale Pucharu Polski WKKW. Do zawo­dów zosta­ło przy­ję­tych nie­mal 200 par z ośmiu państw.

Walcząc o Puchar Polski WKKW i punk­ty w ran­kin­gu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, w zawo­dach weź­mie udział wie­lu uty­tu­ło­wa­nych pol­skich zawod­ni­ków i zawod­ni­czek. Wśród nich znaj­dzie się m.in. pierw­sza trój­ka z Rankingu Pucharu Polski WKKW: Mistrz Polski 2017 Paweł Spisak (JKS Dako Galant Skibno), II Wicemistrz Polski 2017 Mariusz Kleniuk (LKJ Hippologia Strzegom) i Mateusz Kiempa (SCSJ Coval Biały Bór), a tak­że II Wicemistrz Polski 2017 Jan Kamiński (Milanowska Fundacja na rzecz Edukacji i spor­tu) czy repre­zen­tant orga­ni­za­to­ra Paweł Warszawski (Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko).

Po raz dru­gi pod­czas Baborówko Horse Sale Show odbę­dzie się aukcja koni z pre­dys­po­zy­cja­mi do sko­ków i WKKW. Na liście kata­lo­go­wej zna­la­zło się w tym roku dwa­na­ście koni, wyse­lek­cjo­no­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów w cią­gu ostat­nich mie­się­cy. Już w czwar­tek i pią­tek, 28 i 29 wrze­śnia, odbę­dą się jaz­dy testo­we dla kupu­ją­cych i kon­sul­ta­cje z leka­rzem wete­ry­na­rii. W sobot­nie popo­łu­dnie odbę­dzie się ofi­cjal­na pre­zen­ta­cja koni aukcyj­nych, a wie­czo­rem w zabyt­ko­wej Stodole Pałacu Baborówko - aukcja.

Więcej w Sport i wyścigi

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Michael Jung & Lennox 364

Porady Żywieniowe

Dwulatki

By 12 października 2018
Erebora

Hodowla

Trzeci Krakowski Pokaz Koni Arabskich

By 10 października 2018
Na górę