Connect with us

Hodowca i Jeździec

SK Racot zapra­sza do prze­tar­gu

Zaproszenia

SK Racot zapra­sza do prze­tar­gu

Stadnina Koni Racot Sp.z o.o. orga­ni­zu­je prze­targ na konie: spor­to­we , rekre­acyj­ne, kla­cze hodow­la­ne i mło­dzież ras wlkp. i sp.

Przetarg odbę­dzie się dnia 07.10.2017 r. na tere­nie Stadniny.

Program

  • 9.00-12.00 otwar­te staj­nie
  • 10.00 spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne (ujeż­dżal­nia)
  • 10.00-12.00 pre­zen­ta­cja wybra­nych koni (ujeż­dżal­nia)
  • 12.00-13.00 skła­da­nie ofert (biu­ro Stadniny)
  • 13.00 komi­syj­ne otwie­ra­nie ofert i roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu (biu­ro Stadniny)

Warunki prze­tar­gu i uak­tu­al­nio­na lista koni wraz z cena­mi wywo­ław­czy­mi będą umiesz­czo­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.racot.pl dnia 03.10.2017 r.

Informacji udzie­la Jacek Gałczyński, tel.609 103 910

Więcej w Zaproszenia

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Michael Jung & Lennox 364

Porady Żywieniowe

Dwulatki

By 12 października 2018
Erebora

Hodowla

Trzeci Krakowski Pokaz Koni Arabskich

By 10 października 2018
Na górę