Connect with us

Hodowca i Jeździec

Redaguje zespół

Redaktor naczel­ny

Sekretarz redak­cji

Redakcja

 • Anna Cuber
 • Paulina Peckiel
 • Andrzej Stasiowski
 • Mira Suwała
 • Henryk Święcicki
 • Marzena Woźbińska
 • Kamila Żuchowska

Stale współ­pra­cu­ją

 • Tomasz Bagniewski
 • Paweł Gocłowski
 • Agata Grosicka
 • Zbigniew Jaworski
 • Janusz Lawin
 • Ewa Jastrzębska
 • Jacek Kozik
 • Ireneusz Kozłowski
 • Dorota Lewczuk
 • Jan Skoczylas
 • Monika Słowik
 • Hubert Szaszkiewicz
 • Krzysztof Szuster
 • Jarosław Szymoniak

Korekta

 • Anna Deszczyńska

Opracowanie gra­ficz­ne

 • Silvano

Redakcja zastrze­ga sobie pra­wo doko­ny­wa­nia prze­ró­bek i skró­tów w nade­sła­nych arty­ku­łach, nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych oraz nie odpo­wia­da za treść reklam.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę