Connect with us

Hodowca i Jeździec

Redaguje zespół

Redaktor naczel­na

Redakcja

 • Anna Cuber
 • Paulina Peckiel
 • Tomasz Siergiej
 • Andrzej Stasiowski
 • Mira Suwała
 • Henryk Święcicki
 • Marzena Woźbińska

Stale współ­pra­cu­ją

 • Tomasz Bagniewski
 • Marta Czernik
 • Paweł Gocłowski
 • Zbigniew Jaworski
 • Wiesław Adam Jończyk
 • Janusz Lawin
 • Ewa Jastrzębska
 • Jacek Kozik
 • Piotr Kozioł
 • Ireneusz Kozłowski
 • Dorota Lewczuk
 • Anna Pięta
 • Marta Siemieniuch
 • Jan Skoczylas
 • Monika Słowik
 • Hubert Szaszkiewicz
 • Krzysztof Szuster
 • Jarosław Szymoniak
 • rtm. Robert Woronowicz

Korekta

 • zespół redak­cyj­ny

Opracowanie gra­ficz­ne

 • Silvano

Redakcja zastrze­ga sobie pra­wo doko­ny­wa­nia prze­ró­bek i skró­tów w nade­sła­nych arty­ku­łach, nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych oraz nie odpo­wia­da za treść reklam.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę