Connect with us

Hodowca i Jeździec

Prenumerata

Pismo „Hodowca i Jeździec” jest do kupie­nia w pre­nu­me­ra­cie rocz­nej w cenie 68 zł, zamiast 79,96 zł (w cenę wli­czo­ny jest koszt wysył­ki).

Opłatę moż­na wpła­cić na kon­to:

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 lok.16
00-673 Warszawa

nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
oraz wpi­sać w tytu­le:
Prenumerata Hodowcy i Jeźdźca od nume­ru: ...

Proszę podać dokład­ny adres na któ­ry mają być wysy­ła­ne nume­ry pisma.

Pobierz for­mu­larz przekazu/przelewu na druk pre­nu­me­ra­ty (plik w for­ma­cie PDF, jeże­li nie masz Adobe Readera w swo­im kom­pu­te­rze możesz go bez­płat­nie pobrać pod adre­sem: get.adobe.com).

Reklama:

Ewa Jakubowska
tel. 572-045-404
e-mail: jakubowska@hij.com.pl

Kolportaż, pre­nu­me­ra­ta:

Marzena Woźbińska
tel. 22 629-95-31
e-mail: hodowla@pzhk.pl

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę