Connect with us

Hodowca i Jeździec

Ogłoszenia drob­ne w Hodowcy i Jeźdźcu!

Ogłoszenia Drobne Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Ogłoszenia drob­ne w Hodowcy i Jeźdźcu!

Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – mamy dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę rekla­mo­wą. Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi.

Jak zamó­wić ogło­sze­nie drob­ne?

  • Wyślij mailem (drobne@hij.com.pl), fak­sem (22 628-68-79) lub pocz­tą (Hodowca i Jeździec, Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m.16, 00-673 Warszawa z dopi­skiem OGŁOSZENIA DROBNE) tekst ogło­sze­nia, możesz dodać tak­że swo­je zdję­cie i logo.
  • Potwierdzimy przy­ję­cia ogło­sze­nia i wyśle­my Ci fak­tu­rę do opła­ce­nia.

Ogłoszenia drob­ne przyj­mu­je­my do kolej­nych wydań kwar­tal­ni­ka:

  • do 11.09.2017 do nume­ru jesien­ne­go
  • do 11.12.2017 do nume­ru zimo­we­go

Cennik ogło­szeń

– moduł pod­sta­wo­wy 56 x 55 mm – cena 30 zł

Maksymalna ilość słów w ogło­sze­niu w modu­le pod­sta­wo­wym bez zdję­cia to 25.

Jeśli chcesz umie­ścić ogło­sze­nie ze zdję­ciem, zamów wie­lo­krot­ność modu­łu pod­sta­wo­we­go: 2, 3 lub 4.

Ogłoszenia Drobne w Hodowcy i Jeźdźcu

Ogłoszenia Drobne w Hodowcy i Jeźdźcu

Więcej w Od Redakcji

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Michael Jung & Lennox 364

Porady Żywieniowe

Dwulatki

By 12 października 2018
Erebora

Hodowla

Trzeci Krakowski Pokaz Koni Arabskich

By 10 października 2018
Na górę