Connect with us

Hodowca i Jeździec

Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa

Patronaty

Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa

Harmonogram imprez
Więcej info na: www.facebook.pl/dalzliga
lub e-mail: dalz.zawody@wp.pl

Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa powsta­ła w 2014 r. z ini­cja­ty­wy sióstr Kubańskich. Projekt został stwo­rzo­ny z myślą o pro­mo­cji ama­tor­skie­go powo­że­nia i koni rasy ślą­skiej. Ten cykl imprez spor­to­wo-hodow­la­nych, roz­gry­wa­nych pod Generalnym Patronatem Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu, skie­ro­wa­ny jest przede wszyst­kim do hodow­ców, wła­ści­cie­li i miło­śni­ków koni.

DALZ skła­da się z 4 eli­mi­na­cji zakoń­czo­nych fina­łem. W każ­dej eli­mi­na­cji roz­gry­wa­ne są 3 kon­kur­sy: A - ujeż­dże­nie, B - mara­ton i C – zręcz­ność powo­że­nia. Podczas poszcze­gól­nych eli­mi­na­cji uczest­ni­cy zbie­ra­ją punk­ty boni­fi­ka­cyj­ne zgod­nie z zaję­tym miej­scem. W fina­le zosta­nie wyło­nio­ny zwy­cięz­ca, któ­ry zgro­ma­dzi naj­więk­szą ilość punk­tów.

Partnerami w orga­ni­za­cji poszcze­gól­nych eli­mi­na­cji są:

  • Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. Stado Ogierów Książ, obręb mia­sta Wałbrzych
  • Folwark Leszczynówka, Budzów Kolonia, powiat ząb­ko­wic­ki
  • Stajnia Agro-Podkówka, Świdnik, powiat kamien­no­gór­ski

DALZ to ide­al­na for­ma aktyw­ne­go wypo­czyn­ku mają­ca na celu oce­nę i wery­fi­ka­cję war­to­ści użyt­ko­wej koni rasy ślą­skiej i nie tyl­ko. Prosta for­mu­ła roz­gry­wa­nia wszyst­kich eli­mi­na­cji i otwar­tość sędziów są naj­waż­niej­szy­mi cecha­mi tej impre­zy. Fantastyczna rodzin­na atmos­fe­ra, pro­fe­sjo­nal­na opie­ka orga­ni­za­to­rów i przy­ja­ciel­skie nasta­wie­nie uczest­ni­ków spra­wia­ją, że DALZ to wspa­nia­ła for­ma inte­gra­cji ludzi, któ­rych wspól­ną pasją są zaprzę­gi.

Zapraszamy wszyst­kich hodow­ców, wła­ści­cie­li i miło­śni­ków koni do udzia­łu w lidze DALZ, któ­ra jest dosko­na­łą oka­zją do zdo­by­wa­nia doświad­cze­nia dla począt­ku­ją­cych powo­żą­cych i ich koni. 

Mottem Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej jest – „DALZ powstał z myślą o WAS i dla WAS !!!”

 Szczegółowe infor­ma­cje: pro­po­zy­cje eli­mi­na­cji, regu­la­min, dane kon­tak­to­we znaj­du­ją się na www.facebook.com/dalzliga, www.driving.pl lub pod adre­sem: dalz.zawody@wp.pl

 

                                                                                              SERDECZNIE ZAPRASZAMY

                                                                                                          DALZ Team

 

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Patronaty

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Michael Jung & Lennox 364

Porady Żywieniowe

Dwulatki

By 12 października 2018
Erebora

Hodowla

Trzeci Krakowski Pokaz Koni Arabskich

By 10 października 2018
Na górę