Connect with us

Hodowca i Jeździec

Bartłomiej Kwiatek nie do poko­na­nia w Lando!

Sport i wyścigi

Bartłomiej Kwiatek nie do poko­na­nia w Lando!

Miniony week­end był nie lada wyzwa­niem dla zawod­ni­ka ze Stada Ogierów Książ. Nie tyl­ko pod wzglę­dem spor­to­wym ale rów­nież logi­stycz­nym. Bartłomiej Kwiatek zabrał do Ośrodka Jeździeckiego Lando na ślą­sku - na Zawody Międzynarodowe CAI3* oraz Zawody Krajowe - łącz­nie aż 10 koni star­tu­ją­cych w 4 kla­sach.

Najwyższy level - zapre­zen­to­wał z ogie­rem Sonet - bez­kon­ku­ren­cyj­nie zwy­cię­ża­jąc w Zawodach Międzynarodowych liczo­nych do Rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI.
Drugim sin­glem zapre­zen­to­wa­nym przez zawod­ni­ka była zeszło­rocz­na Vice Mistrzyni Świata Młodych Koni - klacz Rebelia, któ­ra w kla­sie N zdo­by­ła brą­zo­we miej­sce na podium.

Największym wyzwa­niem był start dwie­ma czwór­ka­mi. Młodych koni: Frombork, Renesans, PassatAromat, któ­re debiu­to­wa­ły na zawo­dach w taki zesta­wie­niu - jak i star­szą czwór­ką koni: Drab, Rodos, Imbred, Bazyli. Obie czwór­ki spi­sa­ły się świet­nie na tak dużej are­nie, mię­dzy­na­ro­do­wej, peł­nej kolo­rów, bane­rów i licz­nej publicz­no­ści. Starsza czwór­ka na proś­bę zawod­ni­ka mogła zmie­rzyć się z par­ku­rem posta­wio­nym przez mię­dzy­na­ro­do­we­go gospo­da­rza toru - Gabora Finthę na pozio­mie CAI3*. Był to test przed zbli­ża­ją­cy­mi się Mistrzostwami Polski w Czwórkach, któ­re już w poło­wie wrze­śnia w SO Bogusławice, wraz z Mistrzostwami Polski Singli. Bartłomiej Kwiatek zapre­zen­tu­je tam oba zaprzę­gi - jed­no i czte­ro­kon­ny, w bar­wach SO Książ i OHZ Kamieniec Ząbkowicki.

W Ptakowicach - Ośrodku Jeździeckim Lando, Bartłomiej Kwiatek był zawod­ni­kiem z naj­więk­szą ilo­ścią koni, po raz kolej­ny udo­wad­nia­jąc, że aby speł­niać marze­nia i rywa­li­zo­wać na naj­wyż­szym pozio­mie - poprzecz­kę nale­ży sta­wiać sobie wyso­ko.

Wyniki z zawo­dów

fot. driving.pl

Więcej w Sport i wyścigi

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Michael Jung & Lennox 364

Porady Żywieniowe

Dwulatki

By 12 października 2018
Erebora

Hodowla

Trzeci Krakowski Pokaz Koni Arabskich

By 10 października 2018
Na górę