Connect with us

Hodowca i Jeździec

Szansa na rozwój

Szkolenia

Szansa na rozwój

Beata Supeł, Michał Wróblewski

Kadry prze­my­słu kon­ne­go to ludzie pra­cu­ją­cy na rzecz zło­żo­ne­go kom­plek­su gospo­dar­cze­go. To ludzie funk­cjo­nu­ją­cy w ramach wie­lu róż­nych stref eko­no­micz­nych, wyko­nu­ją­cy wie­le, czę­sto uni­kal­nych spe­cjal­no­ści zawo­do­wych, któ­rych łączy jed­no - dzia­ła­nie na rzecz hodow­li i użyt­ko­wa­nia koni.

Zawody funk­cjo­nu­ją­ce na świe­cie w prze­my­śle kon­nym to m.in.: hodow­ca, zawod­nik - jeź­dziec, masz­ta­lerz, ujeż­dżacz, kowal, pod­ku­wacz, lekarz wete­ry­na­rii, tech­nik wete­ry­na­rii, tech­nik labo­ra­to­ryj­ny, masa­ży­sta koni, luzak, tre­ner, instruk­tor, powo­żą­cy, dżo­kej, pro­du­cent uprzę­ży, pro­du­cent sio­deł, chi­ro­prak­tyk koni, dżo­kej, fizy­ko­te­ra­peu­ta koni, spe­cja­li­sta ds. żywie­nia koni, pro­du­cent bry­czek, poli­cjant kon­ny, mena­żer staj­ni, sędzia, agent ubez­pie­cze­nio­wy ds. prze­my­słu kon­ne­go, orga­ni­za­tor imprez jeź­dziec­kich, komi­sarz, woź­ni­ca, han­dlarz koń­mi, hipo­te­ra­peu­ta, pro­du­cent zaba­wek koń­skich, den­ty­sta koni, gospo­darz toru, oso­ba zaj­mu­ją­ca się trans­por­tem koni, kon­wo­jent, pro­du­cent przy­czep i konio­wo­zów, archi­tekt staj­ni, pro­du­cent przeszkód.
W Polsce jesz­cze nie wszyst­kie z tych pro­fe­sji zna­la­zły się w ofi­cjal­nym reje­strze. Z każ­dym rokiem jest on jed­nak posze­rza­ny o kolej­ne zawo­dy z zakre­su zawo­dów prze­my­słu kon­ne­go. W tej chwi­li w pro­ce­sie reje­stra­cji znaj­du­je się zawód ujeż­dża­cza (tzw. bere­iter). Rynek prze­my­słu kon­ne­go wciąż rośnie i choć na obec­nym eta­pie jego roz­wo­ju trud­no pre­cy­zyj­nie okre­ślić, jaki ma udział w PKB czy ile podat­ków wpły­wa do budże­tu pań­stwa z firm żyją­cych z prze­my­słu kon­ne­go, to na pod­sta­wie rosną­cej licz­by koni spor­to­wych, zawod­ni­ków, sędziów, orga­ni­za­to­rów imprez itp. może­my już stwier­dzić, że w szyb­kim tem­pie zmie­rza­my w stro­nę kra­jów, w któ­rych jeź­dziec­two jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych spor­tów, prze­mysł kon­ny sta­no­wi istot­ną gałąź gospo­dar­ki naro­do­wej, a miej­sca pra­cy dla kadr prze­my­słu kon­ne­go są istot­nym ele­men­tem ryn­ku pracy.
Z jakich powo­dów prze­mysł kon­ny jest inte­re­su­ją­cy? Atrakcyjność i siłę eko­no­micz­ną prze­my­słu kon­ne­go w kra­jach Europy Zachodniej dostrze­żo­no już przed wie­lu laty. Ze swo­ją róż­no­rod­no­ścią bran­żo­wą i zawo­do­wą, a tak­że usy­tu­owa­niem na tere­nach wiej­skich i pod­miej­skich prze­mysł ten pod wie­lo­ma wzglę­da­mi stał się ele­men­tem napę­do­wym gospo­dar­ki. Hodowla koni wierz­cho­wych i zaprzę­go­wych jest waż­ną i roz­wo­jo­wą czę­ścią pro­duk­cji rol­ni­czej w Niemczech i innych pań­stwach UE. Powoduje m.in.:

 • więk­sze wyko­rzy­sta­nie ziem upraw­nych i pastwisk
 • róż­no­rod­ne moż­li­wo­ści dla eko­no­mi­ki tere­nów wiej­skich i pod­miej­skich: róż­ne kie­run­ki pro­duk­cji - konie wierz­cho­we, zaprzę­go­we, robo­cze, kuce; róż­ne typy usług - tury­sty­ka kon­na, agro­tu­ry­sty­ka, pen­sjo­na­ty dla koni, pro­duk­cja pasz.

W Unii Europejskiej prze­mysł kon­ny znaj­du­je się w uprzy­wi­le­jo­wa­nej sytu­acji z kil­ku powodów:

 • hodow­la koni nie pod­le­ga limi­tom sektorowym
 • jest zgod­na z poli­ty­ką UE - pro­mo­wa­nia wie­lo­funk­cyj­ne­go cha­rak­te­ru gospo­darstw wiejskich
 • zapew­nia nowe moż­li­wo­ści roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści, zwłasz­cza małych i śred­nich przed­się­biorstw oraz firm rodzinnych
 • zapew­nia miej­sca pra­cy: każ­de 3-4 konie to jeden etat
 • gene­ru­je zło­żo­ną i zróż­ni­co­wa­ną pale­tę nowych zawo­dów, np.: wła­ści­cie­le i mena­że­ro­wie ośrod­ków jeź­dziec­kich, tre­ne­rzy, pod­ku­wa­cze, ujeż­dża­cze, leka­rze hipia­trzy, kon­sul­tan­ci żywie­nio­wi, orga­ni­za­to­rzy imprez, mar­ke­tin­gow­cy itp.
 • zapo­bie­ga pato­lo­giom spo­łecz­nym przez zwięk­sza­nie moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia oraz zapew­nie­nie mło­dzie­ży czyn­ne­go udzia­łu w spo­rcie i rekre­acji konnej
 • sta­no­wi istot­ny udział w PKB takich kra­jów, jak Anglia, Szwecja, Austria, Francja.

Konie i jeź­dziec­two ze swo­im oto­cze­niem zawo­do­wym to jed­nak nie tyl­ko gospo­dar­ka. Dla ludzi zaan­ga­żo­wa­nych w ten rodzaj spor­tu, tury­sty­ki czy rekre­acji sta­no­wią nie­zwy­kle waż­ny czyn­nik edu­ka­cyj­ny, wycho­waw­czy, zdro­wot­ny, poznaw­czy, a tak­że pro­eko­lo­gicz­ny, a w nie­któ­rych wypad­kach tak­że reso­cja­li­za­cyj­ny. Jeździectwo w róż­nych for­mach jest w nie­któ­rych kra­jach UE jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych spor­tów. Poza tym:

 • prze­mysł kon­ny chro­ni obiek­ty o war­to­ści zabyt­ko­wej: stad­ni­ny, sta­da i tory wyścigowe
 • do dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go kra­ju zali­cza się: rzad­kie rasy koni, uni­ka­to­we budow­nic­two, zabyt­ko­wy sprzęt, tra­dy­cyj­ne zawo­dy: masz­ta­lerz, sio­dlarz, rymarz, koło­dziej itp.
 • sport jeź­dziec­ki i rekre­acja kon­na są prze­ja­wem zdro­we­go sty­lu życia: kon­takt z naturą
 • jaz­da kon­na ma cenio­ny walor tera­peu­tycz­ny i reha­bi­li­ta­cyj­ny: hipoterapia
 • pra­ca przy koniach może być narzę­dziem reso­cja­li­za­cji i lecze­nia uzależnień
 • poma­ga w pra­cy wychowawczej
 • z jeź­dziec­twem są zwią­za­ne licz­ne przy­kła­dy patrio­ty­zmu, męstwa, hono­ru, odpo­wie­dzial­no­ści i ofiarności
 • sta­no­wi ono ele­ment tra­dy­cji bojo­wej i budo­wy eto­su Wojska Polskiego w społeczeństwie
 • Polska ma korzyst­ne warun­ki śro­do­wi­sko­we do hodow­li wie­lu ras koni
 • poszcze­gól­ne regio­ny kra­ju cią­gle jesz­cze cechu­je spe­cja­li­za­cja hodowlana
 • hodow­la i impre­zy jeź­dziec­kie są czyn­ni­kiem roz­wo­ju lokal­nych ryn­ków zbytu
 • hodow­la koni i sport jeź­dziec­ki nie nio­są za sobą żad­ne­go zagro­że­nia ekologicznego
 • konia­rze z natu­ry odzna­cza­ją się wyso­ką świa­do­mo­ścią ekologiczną
 • tury­sty­ka kon­na jest jed­ną z naj­bar­dziej przy­ja­znych śro­do­wi­sku form turystyki
 • jaz­da kon­na może być przy­dat­na w spo­łecz­nym moni­to­rin­gu środowiska.

Korzyści eko­no­micz­ne i poza­eko­no­micz­ne wyni­ka­ją­ce z roz­wo­ju prze­my­słu kon­ne­go mają istot­ne zna­cze­nie nie tyl­ko dla resor­tu rol­nic­twa, co wyni­ka z samej natu­ry hodow­li i użyt­ko­wa­nia koni, ale rów­nież dla wie­lu innych dzie­dzin nasze­go życia spo­łecz­ne­go i gospo­dar­cze­go. I tak w dzie­dzi­nie odpowiedzialności:

 1. Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
  • hodow­la i jeź­dziec­two zapew­nia­ją mło­dzie­ży róż­no­rod­ne kie­run­ki kształ­ce­nia: szko­ły zawo­do­we, poma­tu­ral­ne, stu­dia aka­de­mic­kie i uniwersyteckie
  • zapo­bie­ga­ją pato­lo­giom spo­łecz­nym przez zaan­ga­żo­wa­nie fizycz­ne w pra­cę, sze­ro­kie moż­li­wo­ści karie­ry zawo­do­wej oraz zapew­nie­nie atrak­cyj­nych form zago­spo­da­ro­wa­nia cza­su wolnego
  • oddzia­łu­ją wycho­waw­czo przez kształ­to­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści, sumien­no­ści, part­ner­stwa, odwa­gi, sza­cun­ku do przy­ro­dy oraz posza­no­wa­nia tra­dy­cji narodowej;
 2. Ministerstwa Sprawiedliwości:
  • jaz­da kon­na i pra­ca z koń­mi jest spraw­dzo­ną na świe­cie i w Polsce for­mą reso­cja­li­za­cji, sto­so­wa­ną z powo­dze­niem w nie­któ­rych zakła­dach popraw­czych i war­tą sze­ro­kiej popularyzacji;
 3. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
  • poli­cja kon­na nale­ży do sku­tecz­nych for­ma­cji: patro­lo­wa­nie, zabez­pie­cza­nie porząd­ku zgro­ma­dzeń maso­wych, prze­ciw­dzia­ła­nie roz­ru­chom chuligańskim
  • kon­na poli­cja i straż miej­ska mogą się stać sku­tecz­nym narzę­dziem patro­lo­wa­nia tere­nów pod­miej­skich, wiej­skich i leśnych: dla zwal­cza­nia kłu­sow­nic­twa, prze­my­tu, prze­stęp­czo­ści zor­ga­ni­zo­wa­nej, szkod­nic­twa, pod­pa­leń, wysy­py­wa­niu nie­czy­sto­ści, kra­dzie­ży leśnych itp.
  • hodow­la i tre­ning koni poli­cyj­nych mogą stać się pol­ską spe­cja­li­za­cję eksportową;
 4. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 
  • roz­wój zawo­dów zwią­za­nych z prze­my­słem kon­nym powo­du­je zmniej­sze­nie bez­ro­bo­cia na tere­nach wiej­skich i podmiejskich.

Istota prze­my­słu kon­ne­go i naj­lep­szych prak­tyk zwią­za­nych z jego roz­wo­jem i funk­cjo­no­wa­niem będzie dys­ku­to­wa­na w stycz­niu 2012 roku na forum mię­dzy­na­ro­do­wym pod­czas kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej przez Polski Związek Jeździecki i Europejską Federację Jeździecką w ramach pro­jek­tu „Kadry prze­my­słu kon­ne­go w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dal­szej czę­ści mate­ria­łu przed­sta­wia­my Państwu 13 wybra­nych zawo­dów prze­my­słu kon­ne­go pre­zen­to­wa­nych pió­rem ich przedstawicieli.

Więcej w Szkolenia

 • Szkolenia

  W Szkolnej Ławce i w Siodle

  By

  Najpierw zma­ga­nia z gra­ma­ty­ką i pier­wiast­ka­mi, póź­niej sko­ki przez prze­szko­dy i szko­le­nie konia. We wrze­śniu roz­pocz­nie się już dru­gi...

 • Szkolenia

  Konno w XXI wiek

  By

  Polski Związek Hodowców Koni w ramach pro­jek­tu „Konno w XXI wiek - szan­sa dla obsza­rów wiej­skich w roz­wo­ju hodow­li...

Na górę