Connect with us

Szanowni Państwo

Historia i sztuka

Szanowni Państwo

Agnieszka Hyjek

Jakże odmien­ny nastrój od tego, jaki pano­wał pod­czas nasze­go ostat­nie­go spo­tka­nia! Spowolnione bicie wiel­kie­go ser­ca świa­ta, owia­ne tu, w naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej, aurą sza­ro­ści, niskie­go ciśnie­nia i… kon­ste­la­cji życzeń wypo­wia­da­nych przy czę­stych o tej porze roku oka­zjach, chwy­ta­nych łap­czy­wie jak ostat­ni oddech z pra­gnie­niem porów­ny­wal­nym do pustyn­ne­go, aby naresz­cie zaczę­ły się speł­niać, choć jed­no, choć tyl­ko to naj­waż­niej­sze…!

Jakiego więc ducha nam trze­ba na prze­ło­mie cza­sów, w prze­strze­ni Nowego Roku, któ­ra otwie­ra się przed nami jak dzi­ki step z plą­ta­ni­ną nie­zna­nych dróg i bez­dro­ży? Tym razem nie musia­łam poszu­ki­wać. Obraz, z któ­re­go chcę uwol­nić dla Państwa ducha mocy i ste­po­wych tajem­nic prze­cho­wy­wa­łam w szka­tuł­ce pamię­ci spe­cjal­nie na tę oka­zję, ten czas.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Historia i sztuka

 • Historia i sztuka

  200 lat Janowa

  By

  „Dnia 18 grud­nia 1817 r konie pie­szym mar­szem dotar­ły do Janowa Podlaskiego (zwa­ne­go wów­czas Janowem Biskupim).

 • Historia i sztuka

  Tradycyjnie i na ludo­wo

  By

  tekst: Marek Doruch, Tadeusz Kołacz, Krzysztof Szuster zdję­cia: Karol Rzeczycki III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum...

 • Historia i sztuka

  WAHO i wia­dro kawio­ru

  By

  tekst: Jerzy Milczarek Gdy zimo­wa aura sprzy­ja tęsk­no­cie za słoń­cem i cie­płem lata, powra­cam wspo­mnie­nia­mi do gorą­cej...

Na górę