Connect with us

Stadnina Koni Moszna poszu­ku­je Głównego spe­cja­li­sty ds. hodow­li koni

Moszna Rekrutacja Hodowca i Jeździec

Wieści z regionów

Stadnina Koni Moszna poszu­ku­je Głównego spe­cja­li­sty ds. hodow­li koni

Stadnina Koni Moszna

poszu­ku­je oso­by na stanowisko

Główny spe­cja­li­sta ds. hodow­li koni

Wymagane:

 • doświad­cze­nie w pra­cy w hodow­li koni
 • dys­po­zy­cyj­ność
 • entu­zjazm
 • chęć zdo­by­wa­nia nowych doświadczeń
 • chęt­nie widzia­ne wykształ­ce­nie kie­run­ko­we zoo­tech­nicz­ne lub weterynaryjne

Oferujemy:

 • cie­ka­wą pracę
 • w jed­nym z naj­więk­szych ośrod­ków hodow­li koni w Polsce
 • miesz­ka­nie służbowe
 • sta­łe wynagrodzenie
 • wyjaz­dy służ­bo­we – kra­jo­we i zagraniczne
 • finan­so­wa­nie udzia­łu w szko­le­niach w Polsce i zagranicą

Osoby zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o nadsyłanie:

 CV wraz z listem moty­wa­cyj­nym pod adresem

md@moszna.pl lub Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o. ul. Wiejska 30; 47-370 Zielina

 z dopi­skiem: Hodowca.

W przy­pad­ku ewen­tu­al­nych zapy­tań doty­czą­cych przy­go­to­wa­nia ofer­ty pro­si­my o kon­takt pod nr. 77/466 88 33; 77/466 84 29.

 

 

 

Więcej w Wieści z regionów

Na górę