Connect with us

Hodowca i Jeździec

Spotkanie Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych WBFSH - Bruksela 2005

HiJ nr 8

Spotkanie Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych WBFSH - Bruksela 2005

Dorota Lewczuk, Andrzej Stasiowski

Tegoroczne spo­tka­nie Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych odby­ło się w Brukseli w dniach 2-4 grud­nia 2005 roku. Polski Związek Hodowców Koni repre­zen­to­wa­ny był przez Dyrektora PZHK Andrzeja Stasiowskiego i dr Dorotę Lewczuk.

Wszyscy uczest­ni­cy spo­tka­nia zapro­sze­ni zosta­li tak­że na odby­wa­ją­ce się wcze­śniej 50-lecie bel­gij­skiej księ­gi BWP oraz 10-lecie WBFSH. Ponieważ pol­scy dele­ga­ci nie uczest­ni­czy­li w tych uro­czy­sto­ściach, Polski Związek Hodowców Koni wysłał adre­sy oko­licz­no­ścio­we z pamiąt­ko­wy­mi meda­la­mi 110-lecia PZHK.

Pierwszym punk­tem spo­tka­nia WBFSH były zamknię­te posie­dze­nia zarzą­du i komi­te­tów wyko­naw­czych WBFSH. Tego same­go dnia odby­wa­ły się spo­tka­nia robo­cze wszyst­kich uczest­ni­ków w nastę­pu­ją­cych gru­pach tema­tycz­nych:

  • edu­ka­cja hodow­ców,
  • pro­gra­my hodow­la­ne,
  • mar­ke­ting.

Spotkania te słu­ży­ły wymia­nie poglą­dów i dys­ku­sji doty­czą­cych poszcze­gól­nych tema­tów w gru­pach przed­sta­wi­cie­li, któ­rzy zapi­sy­wa­li się do poje­dyn­czych grup. Takie spo­tka­nia orga­ni­zo­wa­ne były po raz pierw­szy, uzna­no je za bar­dzo potrzeb­ne, będą więc kon­ty­nu­owa­ne w przy­szło­ści. Wszystkie gru­py dys­ku­syj­ne spo­tka­ły się na pod­su­mo­wa­niu, na któ­rym oso­by pro­wa­dzą­ce dys­ku­sje w gru­pach przed­sta­wia­ły naj­waż­niej­sze oma­wia­ne punk­ty. Zwrócono szcze­gól­ną uwa­gę na kształ­ce­nie wła­sne hodow­ców, orga­ni­za­cję szko­leń, pod­no­sze­nie wie­dzy hodow­la­nej w zakre­sie dosko­na­le­nia hodow­li i pod­wyż­sza­nia jej kon­ku­ren­cyj­no­ści. Jednym z oma­wia­nych pro­ble­mów było wpro­wa­dza­nie pra­wa euro­pej­skie­go. Niektóre kra­je, np. Niemcy, wpro­wa­dza­ją wszyst­kie zarzą­dze­nia unij­ne od razu i mają z tym spo­ro pro­ble­mów, nato­miast inne nie zaczę­ły ich jesz­cze wpro­wa­dzać. Taki stan powo­du­je powsta­wa­nie zamie­sza­nia w doku­men­ta­cji i cer­ty­fi­ka­tach hodow­la­nych.

Drugi dzień spo­tka­nia prze­zna­czo­ny był na semi­na­rium, któ­re skła­da­ło się z poniż­szych blo­ków tema­tycz­nych.

  • Interstallion - mię­dzy­na­ro­do­we sza­co­wa­nie war­to­ści hodow­la­nej koni spor­to­wych;
  • Użycie koni peł­nej krwi w popu­la­cjach koni pół­krwi;
  • Nowe tech­ni­ki hodow­la­ne, moż­li­wo­ści i aspek­ty etycz­ne;
  • Możliwości badań DNA w hodow­li koni.

Dorota Lewczuk
IGiHZ PAN Jastrzębiec
Andrzej Stasiowski
PZHK

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w HiJ nr 8

Na górę