Get Adobe Flash player

Reklama

Magazyn dociera bezpośrednio do właścicieli koni, stajni i ośrodków, kierowników, trenerów, instruktorów, sportowców, studentów oraz do hodowców i jeźdźców. Przedstawiane na łamach treści kształtują wiedzę, postawy, świadomość i estetykę właściwą jeźdźcom i hodowcom koni, stanowią istotną pomoc w pracy i treningu.

Przeznaczenie i opiniotwórczy charakter pisma, skuteczne przekazywanie fachowej wiedzy i informacji, szeroki zasięg oraz sposób dystrybucji jest platformą dla efektywnej reklamy.

Biorąc pod uwagę wymienione tylko po części atrybuty naszego periodyku pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do współpracy.

Ogłoszenia dostarczone w postaci elektronicznej traktujemy jako gotowe do publikacji.

Redakcja nie wykonuje rutynowo następujących zabiegów: zmiany proporcji i wymiarów ogłoszenia, zmiany lub korekty kolorystyki ogłoszenia, podstawiania fontów, uzupełniania lub zmian elementów graficznych ogłoszenia, poprawek w tekście.Zmiany takie wykonywane są na prośbę klienta, jednak w takim wypadku nie biorą odpowiedzialności za ostateczny wygląd wydrukowanego ogłoszenia. Ponadto usługi takie mogą być obciążone dodatkowymi opłatami.

Do każdego ogłoszenia musi być dostarczony wzór reklamy – wydruk barwny lub czarno-biały 1:1, zaakceptowany przez zleceniodawcę; dla kontroli merytorycznej reklamy. Do pliku powinien być także dostarczony jasny i dokładny opis pliku.

Podstawą reklamacji kolorów może być wyłącznie cromalin cyfrowy z pliku.

W przypadku reklam barwnych przyjmujemy wyłącznie pliki, które zawierają CMYK-ową informację o barwie (nie mogą występować żadne dodatkowe kolory, np. RGB, SPOT, LAB). Jeśli reklamy kolorowe zostały przygotowane w innych niż CMYK barwach, może to spowodować inną (od oczekiwanej) kolorystykę w druku (lub nawet brak niektórych elementów).

Preferowaną formą dostarczanych ogłoszeń jest:

  • grafika rastrowa: EPS, TIF – bez kompresji, 300 dpi (w przypadku wyższych rozdzielczości, będą one automatycznie redukowane do 300 dpi),
  • grafika wektorowa: EPS (Encapsulated Postscript File) wyłącznie z fontami zamienionymi na „krzywe”,
  • wszystkie inne formaty plików można nadsyłać po wcześniejszym skontaktowaniu się z redakcją

Akceptowane nośniki danych:

  • płyty CD
  • poczta elektroniczna (pliki nie powinny przekraczać 3 MB, większe pliki powinny być spakowane – Zip, Rar),

Reklamacje nie będą uwzględniane jeżeli dostarczone materiały nie spełniają powyższych parametrów technicznych.

Ogłoszenia Drobne w kwartalniku

Sprzedajesz lub szu­ka­sz ko­nia, ofe­ru­je­sz sta­nów­kę, ma­sz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chce­sz za­re­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – ma­my dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę re­kla­mo­wą. Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi.

Jak za­mó­wić ogło­sze­nie drob­ne?

Dokonaj wpła­ty zgod­nie z po­niż­szym cen­ni­kiem na nu­mer kon­ta ban­ko­we­go PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
Dowód wpła­ty wraz z tek­stem ogło­sze­nia i zdjęciem/​logo wy­ślij ma­ilem (drobne@hij.com.pl), fak­sem (22 628-​68-​79) lub pocz­tą (Hodowca i Jeździec, Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/​62 m.16, 00-​673 Warszawa z do­pi­skiem OGŁOSZENIA DROBNE)
Ogłoszenia drob­ne przyj­mu­je­my do ko­lej­ny­ch wy­dań kwar­tal­ni­ka:

  • do 12.06.2017 do nu­me­ru let­nie­go
  • do 11.09.2017 do nu­me­ru je­sien­ne­go
  • do 11.12.2017 do nu­me­ru zi­mo­we­go

Cennik ogło­szeń

A – mo­duł pod­sta­wo­wy 56 x 55 mm – ce­na 30 zł

Maksymalna ilo­ść słów w ogło­sze­niu w mo­du­le pod­sta­wo­wym bez zdję­cia to 25.

Jeśli chce­sz umie­ścić ogło­sze­nie ze zdję­ciem, za­mów wie­lo­krot­no­ść mo­du­łu pod­sta­wo­we­go. 2, 3 lub 4 ra­zy.

Zamówienia i dodatkowe informacje:

Polski Związek Hodowców Koni
ul.Koszykowa 60/62 lok. 16
00-673 Warszawa
tel. 22 629-95-31
fax. 22 628-68-79
e-mail: hodowla@pzhk.pl

Reklama:

Ewa Jakubowska
tel: 572 04 54 04
e-mail: jakubowska@hij.com.plPartner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage