Connect with us

Hodowca i Jeździec

Próby dziel­no­ści ogie­rów 2005 - pod­su­mo­wa­nie

HiJ nr 8

Próby dziel­no­ści ogie­rów 2005 - pod­su­mo­wa­nie

Janusz Lawin

Próby dziel­no­ści ogie­rów mło­dych roz­po­czę­to nabo­rem ogie­rów mało­pol­skich na począt­ku stycz­nia. Odbywało się to w SO Białka i SO Bogusławice. Stawka w SO Białka była bar­dzo zróż­ni­co­wa­na, wie­le było tam ogie­rów, któ­re nie speł­ni­ły warun­ków przy­ję­cia do zakła­du tre­nin­go­we­go. Wśród pre­zen­to­wa­nych koni wyróż­ni­ły się konie z SK Janów Podlaski przy­go­to­wy­wa­ne w SO Białka przez pana D. Sulowskiego. Ostatecznie do tre­nin­gu zakwa­li­fi­ko­wa­no 29 ogie­rów, z któ­rych do pró­by przy­stą­pi­ło 28. Jeśli cho­dzi o pocho­dze­nie tych ogie­rów, to trud­no doko­nać ana­li­zy i oce­ny sta­wek po jed­nym ogie­rze, ponie­waż tyl­ko 4 mło­de ogie­ry pocho­dzi­ły po fran­cu­skim ogie­rze xo Vis Versa. Z pozo­sta­łych - 2 po słyn­nym ogie­rze Arcus xx, 2 - po og. Banita, 2 - po og. Barok, 3 - po og. Emetyt i 2 - po impor­to­wa­nym z Francji og. Ryon d’Anzex.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w HiJ nr 8

Na górę