Connect with us

Hodowca i Jeździec

Próba dziel­no­ści per­sze­ro­nów - Bonin 29.05.2003 r.

Hodowla

Próba dziel­no­ści per­sze­ro­nów - Bonin 29.05.2003 r.

mgr inż. Marek Bobowski
Hodowca SOSP Kętrzyn

W dniu 29.05.2003 r. W Boninie zosta­ły pod­da­ne oce­nie eks­te­rie­ru oraz wstęp­nej pró­bie dziel­no­ści 2 ogie­ry per­sze­ro­ny zaku­pio­ne we Francji przez hodow­ców Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni.

Rasa ta nie jest pol­skim hodow­com bli­żej zna­na, a nie­wie­lu mia­ło z nią kon­takt bez­po­śred­ni, toteż celo­wym jest podzie­lić się wra­że­nia­mi, jakie wywar­ły na obec­nych poka­za­ne w Boninie ogie­ry. Oczywiście nie moż­na tej oce­ny gene­ra­li­zo­wać, bo ilość dwóch osob­ni­ków to nie jest mate­riał do wycią­ga­nia gene­ral­nych wniosków.

Przedstawione ogie­ry to Mendian du Perche (Fot. 1.) i Mandarin 2 (Fot. 2). Obydwa 3 - letnie.

Mendian du Perche (174 - 211 - 28) kary, to bar­dzo wyso­ki ogier w typie pośpiesz­no - robo­czym, nie­co wyso­ko­noż­ny. Z cech, któ­re zasłu­gu­ją na wyróż­nie­nie to duża suchość i bar­dzo moc­ne, duże, ład­nie ufor­mo­wa­ne kopy­ta. Chody w ręku zapre­zen­to­wał prze­cięt­ne, zbyt mało ener­gicz­ne. Natomiast w zaprzę­gu poka­zał się impo­nu­ją­co. Bardzo zrów­no­wa­żo­ny, cią­gnął w zna­ko­mi­tym sty­lu, cho­dy wyka­zy­wał znacz­nie lep­sze niż pro­wa­dzo­ny w ręku.

Ogier MENDIAN DU PERCHE - Farceur - Fanie po Amoreux rasy perszerońskiej

FARCEUR 290108 RAVISSANT 283987 BALADIN 277187
FAQUINE III 277373
UNE FARCE 286000 NEUBOURG 281510
FARCEUSE 277381
FANIE 290123 AMOREUX 287294 METAL 281336
MOLETTE 280945
PENTECOTE A 282483 CETACE 275303
EPINE 276881

Ogier MANDARIN 2 - Harmonieux des Archer - Flora po Sergent rasy perszerońskiej

HARMONIEUX DES ARCHERS 290900 BOMBON 288748 TURLUTUTU 286072
TURQUIE 284852
DOLINE 288734 QUENTIN 283243
URIE 285142
FLORA 290004 SERGENT 284110 IRIS 279347
MOUSMEE 280959
SIERA 284499 LISERON R 280565
NAIADE 281202

Tak samo nale­ży oce­nić dru­gie­go - Mandarin 2 (171 - 224 - 28) maści siwej. Eksterierowo róż­ny zde­cy­do­wa­nie od poprzed­nie­go. Jest bar­dziej kali­bro­wy, głę­bo­ki, ma bar­dzo dobrze umię­śnio­ne wszyst­kie par­tie cia­ła i jest bar­dzo suchy. Można mieć uwa­gi do kopyt, źle pro­wa­dzo­nych w prze­szło­ści ale za to o moc­nym rogu i dużych.
Mandarin 2 pre­zen­tu­je typ ogie­ra zim­no­krwi­ste­go, któ­re­go moż­na by użyć w każ­dym rejo­nie hodow­li koni zim­no­krwi­stych. Przyzwyczailiśmy się już do zaku­pów ogie­rów ze Szwecji bądź Niemczech, jed­nak w ostat­nich latach trud­no jest zaku­pić ogie­ra, któ­ry pod wzglę­dem hodow­la­nym był­by wyda­rze­niem na mia­rę ogie­ra Rolltan.

W tej sytu­acji war­to zasta­no­wić się, czy nie zwró­cić wysił­ków na zakup i uży­cie per­sze­ro­nów w hodow­li koni zim­no­krwi­stych. Z połą­cze­nia per­sze­ro­na z dobry­mi kla­cza­mi miej­sco­wy­mi otrzy­ma­li­by­śmy odpo­wied­nią ilość osob­ni­ków do oce­ny takie­go kie­run­ku hodow­la­ne­go. Dotychczas prak­tycz­nie nie wyko­rzy­sty­wa­no w naszej hodow­li per­sze­ro­nów, bo te uży­te przed wie­lu laty były nie­licz­ne i mało wie­my o efek­tach ich użycia.

Komisja, wła­ści­cie­le oraz MANDARIN 2 po zda­nej pró­bie dziel­no­ści. Od lewej sto­ją: G. Majewski, A. Srnowski, W. Ganowicz, J. Sawiński, I. Warzyniak i M. Bobowski. 

Link do fran­cu­skiej stro­ny poświę­co­nej Le Cheval Percheron www.percheron-france.org

fot. Dominik Gronet

Więcej w Hodowla

Na górę