Connect with us

Hodowca i Jeździec

Parkury, cz. 7 - Odległości mię­dzy prze­szko­da­mi

HiJ nr 8

Parkury, cz. 7 - Odległości mię­dzy prze­szko­da­mi

Krzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski

Zadania opar­te na odle­gło­ściach pomię­dzy prze­szko­da­mi są jed­nym z czte­rech głów­nych czyn­ni­ków kreu­ją­cych osta­tecz­ny poziom trud­no­ści toru prze­szkód. Jeźdźcy pie­szo prze­mie­rza­ją­cy przed kon­kur­sem par­kur, mie­rzą­cy kro­ka­mi odle­gło­ści, czę­sto zatrzy­mu­ją­cy się przed prze­szko­da­mi, sto­ją­cy w sku­pie­niu, wymie­nia­ją­cy mię­dzy sobą spo­strze­że­nia - to obraz wpi­sa­ny w pej­zaż każ­dych zawo­dów w sko­kach przez prze­szko­dy. Punkt odbi­cia, miej­sce lądo­wa­nia, kie­ru­nek od czy do roz­prę­żal­ni, pod­ło­że ela­stycz­ne czy twar­de, teren pła­ski czy też nachy­lo­ny, ilość kro­ków galo­pu - to przed­miot roz­wa­żań opra­co­wu­ją­cych stra­te­gię prze­jaz­du. Bez przy­go­to­wa­nia jasnej kon­cep­cji jaz­dy w dystan­sach pomię­dzy prze­szko­da­mi i jej kon­se­kwent­nej reali­za­cji pod­czas star­tu w kon­kur­sie nie ma co marzyć o suk­ce­sie na pro­fe­sjo­nal­nie zbu­do­wa­nym torze prze­szkód.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w HiJ nr 8

Na górę