Connect with us

Ogłoszenia drob­ne w Hodowcy i Jeźdźcu!

Ogłoszenia Drobne Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Ogłoszenia drob­ne w Hodowcy i Jeźdźcu!

Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – mamy dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę rekla­mo­wą. Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szczegółami.

Jak zamó­wić ogło­sze­nie drobne?

 • Wyślij mailem (drobne@hij.com.pl), fak­sem (22 628-68-79) lub pocz­tą (Hodowca i Jeździec, Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m.16, 00-673 Warszawa z dopi­skiem OGŁOSZENIA DROBNE) tekst ogło­sze­nia, możesz dodać tak­że swo­je zdję­cie i logo.
 • Potwierdzimy przy­ję­cia ogło­sze­nia i wyśle­my Ci fak­tu­rę do opłacenia.

Ogłoszenia drob­ne przyj­mu­je­my do kolej­nych wydań kwartalnika:

 • do 11.09.2017 do nume­ru jesiennego
 • do 11.12.2017 do nume­ru zimowego

Cennik ogło­szeń

A – moduł pod­sta­wo­wy 56 x 55 mm – cena 30 zł

Maksymalna ilość słów w ogło­sze­niu w modu­le pod­sta­wo­wym bez zdję­cia to 25.

Jeśli chcesz umie­ścić ogło­sze­nie ze zdję­ciem, zamów wie­lo­krot­ność modu­łu pod­sta­wo­we­go: 2, 3 lub 4.

Ogłoszenia Drobne w Hodowcy i Jeźdźcu

Ogłoszenia Drobne w Hodowcy i Jeźdźcu

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Od Redakcji

 • Od Redakcji

  Pierwsza wio­sen­na jaskółka

  By

  Ewa Jakubowska, Redaktor Naczelna Kiedy moi kole­dzy po fachu, nim jesz­cze dostą­pi­łam zaszczy­tu wystę­po­wa­nia w tej roli,...

 • Od Redakcji

  Zamiast wstę­pu

  By

  „Chleb kar­mi moje ciało, koń kar­mi moją duszę” – napi­sał Michał w jed­nym ze swo­ich wstępniaków.

 • Od Redakcji

  Się dzie­je

  By

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Pięk­nie jechał Kamil Grzelczyk par­kur Grand Prix pod­czas CSIO5* w Sopocie. Pięknie poko­ny­wał...

Na górę