Get Adobe Flash player

Ogiery ślą­skie w Zakładzie Treningowym Książ w 2005 roku

Ewelina Cześnik

To nie była pory­wa­jąca stawka, to była śred­niej jako­ści stawka 28 ogie­rów, które w 2005 roku weszły do hodowli koni rasy ślą­skiej. Ich śred­nia jakość doty­czyła tak pokroju, jak i użyt­ko­wo­ści. Jednak sta­no­wiły one dosyć wyrów­naną grupę ogie­rów w ślą­skim typie raso­wym oce­nio­nym śred­nio na 13,9 pkt. Śred­nia boni­ta­cji stawki 28 ogie­rów wynio­sła 79,2 pkt.

Zwycięska trójka: ogiery Bulwar, Nimb i Izotop, wszyst­kie hodowli SO Książ i wła­sno­ści Ryszarda Szorca

Dzielność ogie­rów też oce­niono jako śred­nią, bowiem nie wyło­niono ani jed­nego ogiera z oceną wybitną. Sześć ogie­rów osią­gnęło ocenę b. dobrą, osiem­na­ście uzy­skało ocenę dobrą, a cztery - dosta­teczną. Kondycję, pie­lę­gna­cję i przy­go­to­wa­nie do próby ogie­rów oce­niono pozytywnie.

Niepokój komi­sji wzbu­dził zbyt duży, w rodo­wo­dach koni zda­ją­cych próbę, udział krwi impor­to­wa­nych przed laty do Polski ogie­rów: Glockner, Eliot, Enzian. Komisja zasta­na­wia się nad ogra­ni­cze­niem liczby ogie­rów, nio­są­cych krew tych „impor­tów”, wpro­wa­dza­nych do hodowli w następ­nych latach. Należy przy­po­mnieć, że pro­gram hodow­lany dla koni tej rasy zakłada potrzebę zacho­wa­nia pol­skich rodo­wo­dów koni śląskich.

Jest to frag­ment arty­kułu, aby prze­czy­tać pełny tekst zapra­szamy do zakupu kwar­tal­nika „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostępne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­raty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.Partner przy wyda­wa­niu pisma
Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tylko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opłaca!
Sklep Stajnia
SO Sieraków
Jagodne