Connect with us

Hodowca i Jeździec

Ogiery ślą­skie w Zakładzie Treningowym Książ w 2005 roku

HiJ nr 8

Ogiery ślą­skie w Zakładzie Treningowym Książ w 2005 roku

Ewelina Cześnik

To nie była pory­wa­ją­ca staw­ka, to była śred­niej jako­ści staw­ka 28 ogie­rów, któ­re w 2005 roku weszły do hodow­li koni rasy ślą­skiej. Ich śred­nia jakość doty­czy­ła tak pokro­ju, jak i użyt­ko­wo­ści. Jednak sta­no­wi­ły one dosyć wyrów­na­ną gru­pę ogie­rów w ślą­skim typie raso­wym oce­nio­nym śred­nio na 13,9 pkt. Średnia boni­ta­cji staw­ki 28 ogie­rów wynio­sła 79,2 pkt.

Zwycięska trój­ka: ogie­ry Bulwar, Nimb i Izotop, wszyst­kie hodow­li SO Książ i wła­sno­ści Ryszarda Szorca

Dzielność ogie­rów też oce­nio­no jako śred­nią, bowiem nie wyło­nio­no ani jed­ne­go ogie­ra z oce­ną wybit­ną. Sześć ogie­rów osią­gnę­ło oce­nę b. dobrą, osiem­na­ście uzy­ska­ło oce­nę dobrą, a czte­ry - dosta­tecz­ną. Kondycję, pie­lę­gna­cję i przy­go­to­wa­nie do pró­by ogie­rów oce­nio­no pozy­tyw­nie.

Niepokój komi­sji wzbu­dził zbyt duży, w rodo­wo­dach koni zda­ją­cych pró­bę, udział krwi impor­to­wa­nych przed laty do Polski ogie­rów: Glockner, Eliot, Enzian. Komisja zasta­na­wia się nad ogra­ni­cze­niem licz­by ogie­rów, nio­są­cych krew tych „impor­tów”, wpro­wa­dza­nych do hodow­li w następ­nych latach. Należy przy­po­mnieć, że pro­gram hodow­la­ny dla koni tej rasy zakła­da potrze­bę zacho­wa­nia pol­skich rodo­wo­dów koni ślą­skich.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w HiJ nr 8

Na górę