Connect with us

Wpisy zawierające "Rok XV Nr 1 (52) 2017"

 • Kronika

  Panie Stanisławie…

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Małgorzata Józwik …Chciałabym, żeby Pan wie­dział, że dla mnie jako tłu­ma­cza pro­wa­dze­nie roz­mów i tłu­ma­cze­nie ich w Pana...

 • Kronika

  Jak kto żył, tak i go pocho­wa­ją

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Tomasz Bagniewski Do gro­na wybit­nych posta­ci pol­skiej hodow­li i jeź­dziec­twa, któ­rych w 2016 roku z bólem ser­ca poże­gna­li­śmy na zawsze,...

 • Kronika

  Naukowiec prak­tyk

  By 24 stycznia 2017

  tekst: dr Jacek Łojek Dnia 17 paź­dzier­ni­ka 2016 r. zmarł prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski, zasłu­żo­ny nauczy­ciel...

 • Kronika

  Żegnaj Ingrid

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Maciej Jackowski Z Ingrid Hanke pozna­li­śmy się 20 lat temu. Mając już jed­ne­go konia hucul­skie­go – Mirko...

 • Kronika

  Stanisław Bocian

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Izabela Ćwik Stanisław Bocian uro­dził się pod­czas II woj­ny świa­to­wej – 3 stycz­nia 1943 roku – w Żarczynie,...

 • Sport i wyścigi

  Aby język gięt­ki…

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Jan Skoczylas Zapewne spo­dzie­wa­cie się, że rzecz będzie o akcep­ta­cji kieł­zna, o pomo­cach jeź­dziec­kich. Będzie, ale póź­niej....

 • Sport i wyścigi

  Trening mło­dych koni

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Adam Jończyk, rysun­ki: Ludwik Jończyk Zarys pod­sta­wo­we­go tre­nin­gu w kon­kur­sach ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szko­dy, wszech­stron­ne­go kon­kur­su...

 • Historia i sztuka

  WAHO i wia­dro kawio­ru

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Jerzy Milczarek Gdy zimo­wa aura sprzy­ja tęsk­no­cie za słoń­cem i cie­płem lata, powra­cam wspo­mnie­nia­mi do gorą­cej...

 • Hodowla

  Źrebak z jed­nej słom­ki

  By 24 stycznia 2017

  tekst: lekarz wete­ry­na­rii Anna Grabowska W dobie coraz więk­szej popu­lar­no­ści inse­mi­na­cji wła­ści­ciel kla­czy sta­je przed wybo­rem...

 • Hodowla

  Przygotowanie do sezo­nu hodow­la­ne­go

  By 24 stycznia 2017

  tekst: lekarz wete­ry­na­rii Aleksandra Falkowska Zima to dobry czas, aby pomy­śleć o nad­cho­dzą­cym duży­mi kro­ka­mi nowym sezo­nie...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę