Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konno w XXI wiek

Szkolenia

Konno w XXI wiek

Polski Związek Hodowców Koni w ramach pro­jek­tu „Konno w XXI wiek - szan­sa dla obsza­rów wiej­skich w roz­wo­ju hodow­li i nowych metod wyko­rzy­sta­nia koni”, orga­ni­zu­je nastę­pu­ją­ce kursy:

 • pod­ku­wa­cza
 • lon­żo­wa­nia
 • zaprzę­go­we
 • przy­go­to­wa­nia koni do pre­zen­ta­cji i pokazów
 • pierw­szej pomo­cy medycz­nej i weterynaryjnej
 • sza­co­wa­nia war­to­ści hodow­la­nej i użyt­ko­wej koni

Kursy są bez­płat­ne dla wszyst­kich osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub zatrud­nio­nych w przed­się­bior­stwach (orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych wpi­sa­nych do reje­stru przed­się­bior­ców) w woj. mazowieckim.
Harmonogram kur­sów i wszel­kie szcze­gó­ły znaj­dą Państwo na stro­nie pro­jek­tu: www.szkoleniaue.pzhk.pl.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Szkolenia

 • Szkolenia

  W Szkolnej Ławce i w Siodle

  By

  Najpierw zma­ga­nia z gra­ma­ty­ką i pier­wiast­ka­mi, póź­niej sko­ki przez prze­szko­dy i szko­le­nie konia. We wrze­śniu roz­pocz­nie się już dru­gi...

 • Szkolenia

  Szansa na rozwój

  By

  Beata Supeł, Michał Wróblewski Kadry prze­my­słu kon­ne­go to ludzie pra­cu­ją­cy na rzecz zło­żo­ne­go kom­plek­su gospo­dar­cze­go. To...

Na górę