Connect with us

Hodowca i Jeździec

Identyfikacja koni i sys­te­my edu­ka­cyj­ne przed­sta­wio­ne na Międzynarodowej Konferencji Zootechnicznej - EAAP 2005

HiJ nr 8

Identyfikacja koni i sys­te­my edu­ka­cyj­ne przed­sta­wio­ne na Międzynarodowej Konferencji Zootechnicznej - EAAP 2005

Dorota Lewczuk

Międzynarodowa Federacja Zootechniczna, orga­ni­zu­ją­ca kon­fe­ren­cje od 56, lat w roku 2006 zor­ga­ni­zo­wa­ła corocz­ne spo­tka­nie w Uppsali w Szwecji. Tematami sesji hodow­li koni były:

  1. iden­ty­fi­ka­cja koni,
  2. roz­wój sys­te­mów żywie­nio­wych,
  3. pro­duk­cja koni w Szwecji,
  4. sys­te­my edu­ka­cyj­ne sto­so­wa­ne w naukach doty­czą­cych koni,
  5. wol­ne komu­ni­ka­ty,
  6. użyt­ko­wa­nie i zdro­wie mło­dych koni,
  7. repro­duk­cja koni.

Największym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się sesje doty­czą­ce iden­ty­fi­ka­cji koni i edu­ka­cji. W sesji na temat iden­ty­fi­ka­cji przed­sta­wio­no sys­te­my iden­ty­fi­ka­cji w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Irlandii, Finlandii i na Węgrzech. Informacja o sys­te­mach iden­ty­fi­ka­cji koni w Polsce zosta­ła przed­sta­wio­na w for­mie pisem­nej i roz­da­na uczest­ni­kom obrad.

Dorota Lewczuk
IGiHZ PAN Jastrzębiec

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading

Więcej w HiJ nr 8

Na górę