Connect with us
 • Nie robię w konia, robię w koniach

  By 4 kwietnia 2014

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Czy Partynice będą słu­ży­ły tyl­ko wyści­gom czy może rów­nież hodow­li, jeź­dziec­twu, sze­ro­ko poję­tej...

 • Uznanie dla Polski

  By 14 października 2013

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Do Gładyszowa, Wołosatego i Odrzechowej przy­je­cha­li w tym roku wszy­scy sym­pa­ty­cy hucu­łów. Magnesem było zebra­nie...

 • Aktywnie zabie­gać o konie

  By 3 lipca 2013

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Program przy­go­to­wań olim­pij­skich Rio Plus ogło­szo­ny. w PZJ jest w gro­nie związ­ków spor­to­wych bez­sprzecz­nym lide­rem...

 • Wszystkie ręce na pokład

  By 9 stycznia 2013

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Między inny­mi o hono­rze, tra­dy­cji i dumie naro­do­wej zwią­za­nej z posta­wą zwa­ną rycer­ską; o tęsk­no­tach i pogo­ni za...

 • Nowy pre­zes na trud­ne cza­sy

  By 10 lipca 2012

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Statut powi­nien pozwa­lać na spraw­niej­sze zarzą­dza­nie związ­kiem, szcze­gól­nie w trud­nych dla hodow­li cza­sach. Trzeba...

 • Przejrzeć na oczy

  By 11 kwietnia 2012

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Jednoczenie śro­do­wi­ska to żmud­ny pro­ces - wyma­ga nie lada wysił­ku, żeby wypra­co­wać wspól­ne...

 • Małopolskie do polo

  By 5 stycznia 2012

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Nie mie­sza­jąc do tema­tu sło­ni, cza­su wojen i oku­pa­cji, o tym - czy gra w polo...

 • Ekwador za 13 milio­nów euro?

  By 1 grudnia 2010

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Wielokrotna mistrzy­ni Polski i meda­list­ka w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, uczest­nicz­ka mistrzostw świa­ta i Europy, któ­ra uczy­ni­ła swo­je...

 • Mazurek dla Mazurka

  By 1 marca 2010

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski O pasji, woli wal­ki, szan­sie na suk­ces w USA i odra­dza­niu się zaprzę­gów w Polsce roz­ma­wia­my...

 • Motorem licy­ta­cji jest towar

  By 1 marca 2009

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Każdy pro­dukt, by docze­kać się korzyst­nej sprze­da­ży, potrze­bu­je pro­mo­cji. Jednak jak sku­tecz­nie pro­mo­wać,...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Reklama

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę