Connect with us

Hodowca i Jeździec

fot. Paulina Peckiel - Hodowca i Jeździec fot. Paulina Peckiel - Hodowca i Jeździec

Wyniki

Rafał Wojtacha - Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 2017

By 31 sierpnia 2017

XXXIII Mistrzostwa Polski w zaprzę­gach paro­kon­nych roz­gry­wa­ne w ośrod­ku Lando w Ptakowicach wygrał pro­wa­dzą­cy przez wszyst­kie 3 dni gospo­darz tych...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę