Connect with us

Szkolenia

Edukacja jeź­dziec­ka 3.0: wie­dza, umie­jęt­no­ści, inspi­ra­cja

By 16 listopada 2017

Zapraszamy na Horse&Business Academy powe­red by CAVALIADA! To jedy­ne tego typu wyda­rze­nie szko­le­nio­we, któ­re tak kom­plek­so­wo...

 • prezentacja konia - Hodowca i Jeździec prezentacja konia - Hodowca i Jeździec

  Szkolenie z pre­zen­ta­cji koni

  By 30 października 2017

  Drodzy Hodowcy! Uczestnicząc w wie­lu kon­kur­sach, czem­pio­na­tach czy poka­zach z przy­kro­ścią zaob­ser­wo­wa­łem, że wie­le bar­dzo dobrych koni jest...

 • W Szkolnej Ławce i w Siodle

  By 5 września 2017

  Najpierw zma­ga­nia z gra­ma­ty­ką i pier­wiast­ka­mi, póź­niej sko­ki przez prze­szko­dy i szko­le­nie konia. We wrze­śniu roz­pocz­nie się już dru­gi...

 • Konno w XXI wiek

  By 31 października 2013

  Polski Związek Hodowców Koni w ramach pro­jek­tu „Konno w XXI wiek - szan­sa dla obsza­rów wiej­skich w roz­wo­ju hodow­li...

 • Szansa na roz­wój

  By 5 stycznia 2012

  Beata Supeł, Michał Wróblewski Kadry prze­my­słu kon­ne­go to ludzie pra­cu­ją­cy na rzecz zło­żo­ne­go kom­plek­su gospo­dar­cze­go. To...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę