Connect with us

Szkolenia

W Szkolnej Ławce i w Siodle

By 5 września 2017

Najpierw zma­ga­nia z gra­ma­ty­ką i pier­wiast­ka­mi, póź­niej sko­ki przez prze­szko­dy i szko­le­nie konia. We wrze­śniu roz­pocz­nie się już dru­gi...

  • Konno w XXI wiek

    By 31 października 2013

    Polski Związek Hodowców Koni w ramach pro­jek­tu „Konno w XXI wiek - szan­sa dla obsza­rów wiej­skich w roz­wo­ju hodow­li...

  • Szansa na rozwój

    By 5 stycznia 2012

    Beata Supeł, Michał Wróblewski Kadry prze­my­słu kon­ne­go to ludzie pra­cu­ją­cy na rzecz zło­żo­ne­go kom­plek­su gospo­dar­cze­go. To...

Więcej
Na górę