Connect with us
 • Rola tre­ne­ra

  By 1 marca 2009

  Władysław Byszewski W nr 2/09 cza­so­pi­sma „Koń Polski” Jacek Wierzchowiecki w arty­ku­le „Okiem tre­ne­ra” ape­lu­je o pra­wi­dło­wą naukę...

 • Świat za tym murem

  By 1 marca 2009

  Magda Janiszewska Niewielu war­sza­wia­ków wie dzi­siaj, co napraw­dę kry­je się za murem w pobli­żu Ursynowa. Wspaniały obiekt...

 • Uczyć zgod­nie z prze­zna­cze­niem

  By 1 grudnia 2008

  Aleksandra Górecka-Bruzda Czwarta kon­fe­ren­cja Międzynarodowego Towarzystwa Nauk o Jeździectwie (International Society for Equitation Sciences) zgro­ma­dzi­ła w Dublinie w dniach...

 • Amatorskie jeź­dziec­two

  By 1 marca 2008

  Anna Nowicka-Posłuszna, Magdalena Rusiecka, Katarzyna Balińska Jazda kon­na jest jed­ną z naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cych i dają­cych naj­wię­cej satys­fak­cji for­mą...

 • 120 i wyżej

  By 1 marca 2008

  Jan Skoczylas Tempo, Rytm, Rozluźnienie są pod­sta­wą nie tyl­ko ujeż­dże­nia, nie tyl­ko sko­ków, nie tyl­ko jeź­dziec­twa,...

 • Po sezo­nie wyści­go­wym 2007

  By 1 września 2007

  Paweł Gocłowski Zainaugurowany w sobo­tę 28 kwiet­nia w Warszawie sezon wyści­go­wy 2007, któ­re­go orga­ni­za­to­rem było Stado Ogierów w Łącku,...

 • 120 i kro­wa sko­czy

  By 1 września 2007

  Jan Skoczylas Podwójny dźwięk dzwon­ka, ozna­cza­ją­cy eli­mi­na­cję. TRĄBA! Za co? No, za co? Przepisy okre­śla­ją, że...

 • Polskie zaprzę­gi w roku 2007

  By 1 września 2007

  Marek Zaleski Rok 2007 był rokiem roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata w powo­że­niu zaprzę­ga­mi kucy i Mistrzostw Świata w powo­że­niu zaprzę­ga­mi...

 • Po co kan­gu­ro­wi kapu­sta - czy­li dro­ga do zebra­nia

  By 1 czerwca 2007

  Jan Skoczylas Wiedza ujeż­dże­nio­wa i pra­co­wi­tość pro­cen­tu­ją. Pełny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści rucho­wych konia, nie tyl­ko przy­no­szą oso­bi­stą...

 • Na fini­szo­wej pro­stej

  By 1 czerwca 2007

  Paweł Gocłowski Pełne dra­ma­tur­gii goni­twy z udzia­łem naj­lep­szych koni, zaska­ku­ją­ce roz­wią­za­nia tak­tycz­ne, wiel­kie zwy­cię­stwa i dotkli­we poraż­ki, nie­za­po­mnia­ne...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę