Connect with us

Hodowca i Jeździec

Regulaminy

Skokowe MPMK 2017 w nowej-sta­rej suk­ni

By 18 lipca 2017

W roku ubie­głym wśród naszych hodow­ców wie­le emo­cji wzbu­dzi­ło ofi­cjal­ne połą­cze­nie w jed­ną gru­pę koni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi...

Więcej
Na górę