Connect with us

Hodowca i Jeździec

Poradnictwo

Zawód koniarz – Wybrane for­my pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w bran­ży zwią­za­nej z jeź­dziec­twem

By 8 lipca 2016

Anita Garnuszek* W zakre­sie doty­czą­cym pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści pole­ga­ją­cej na hodow­li koni odsy­ła­my do nasze­go arty­ku­łu, któ­ry uka­zał...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę