Connect with us

Poradnictwo

Zawód koniarz – Wybrane for­my pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w bran­ży zwią­za­nej z jeź­dziec­twem

By 8 lipca 2016

Anita Garnuszek* W zakre­sie doty­czą­cym pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści pole­ga­ją­cej na hodow­li koni odsy­ła­my do nasze­go arty­ku­łu, któ­ry uka­zał...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę