Connect with us
Ogłoszenia Drobne Hodowca i Jeździec Ogłoszenia Drobne Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Ogłoszenia drob­ne w Hodowcy i Jeźdźcu!

By 25 sierpnia 2017

Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je...

 • Pierwsza wio­sen­na jaskółka

  By 24 kwietnia 2017

  Ewa Jakubowska, Redaktor Naczelna Kiedy moi kole­dzy po fachu, nim jesz­cze dostą­pi­łam zaszczy­tu wystę­po­wa­nia w tej roli,...

 • Zamiast wstę­pu

  By 20 października 2016

  „Chleb kar­mi moje ciało, koń kar­mi moją duszę” – napi­sał Michał w jed­nym ze swo­ich wstępniaków.

 • Się dzie­je

  By 7 lipca 2016

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Pięk­nie jechał Kamil Grzelczyk par­kur Grand Prix pod­czas CSIO5* w Sopocie. Pięknie poko­ny­wał...

 • Apolityczne wzlo­ty i upadki?

  By 6 kwietnia 2016

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Nigdy jesz­cze aż tyle nie mówi­ło się o koniach. Pierwszy kwar­tał bie­żą­ce­go roku...

 • Łza się w oku kręci

  By 21 stycznia 2016

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Jak uczcić 12 dekad pol­skiej hodow­li? Wszyscy zada­wa­li­śmy sobie to pyta­nie w jubi­le­uszo­wym...

 • Alchemia myśli hodowlanej

  By 16 października 2015

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Nie o odkry­cie kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go, ergo trans­mu­ta­cję oło­wiu w zło­to tu cho­dzi; wszak konie...

 • Tradycja droż­sza pieniędzy

  By 10 lipca 2015

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Takiej wio­sny pol­skie jeź­dziec­two jesz­cze nie mia­ło. Na prze­ło­mie maja i czerw­ca odby­ło...

 • Naście dekad, dobry początek

  By 10 kwietnia 2015

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Oj, będzie nam słod­ko, tyle tor­tów nie­ba­wem do skosz­to­wa­nia. Urodziny obcho­dzić będzie...

 • Życzenia się spełniają

  By 21 stycznia 2015

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Minio­ny rok obfi­to­wał w wie­le zna­czą­cych dla śro­do­wi­ska hodow­la­no-jeź­dziec­kie­go wyda­rzeń. Trudno je wszyst­kie...

Więcej
Na górę