Connect with us

Kronika

Niespotykanie łagod­ny czło­wiek

By 24 kwietnia 2017

Bilko, Baron, Emir, Gisar, Gramand, Honwed, Iskrownik, Marcus, Otok, Pasterz, Tenor, Weselny – to imio­na dwu­na­stu...

 • Odszedł pra­wy czło­wiek

  By 24 kwietnia 2017

  Dla hodow­ców i miło­śni­ków koni z całe­go świa­ta to sym­bol pol­skiej hodow­li koni arab­skich. Jego nazwi­sko zawsze będzie...

 • Wspomnienie o Stefanie Ogrodzińskim

  By 24 kwietnia 2017

  W oto­cze­niu rodzi­ny, sąsia­dów, przy­ja­ciół i kole­gów, w hono­ro­wej asy­ście sztan­da­ru Terenowych Kół Hodowców Koni Ziemi Radomskiej 4 lute­go poże­gna­li­śmy...

 • Panie Stanisławie…

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Małgorzata Józwik …Chciałabym, żeby Pan wie­dział, że dla mnie jako tłu­ma­cza pro­wa­dze­nie roz­mów i tłu­ma­cze­nie ich w Pana...

 • Jak kto żył, tak i go pocho­wa­ją

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Tomasz Bagniewski Do gro­na wybit­nych posta­ci pol­skiej hodow­li i jeź­dziec­twa, któ­rych w 2016 roku z bólem ser­ca poże­gna­li­śmy na zawsze,...

 • Naukowiec prak­tyk

  By 24 stycznia 2017

  tekst: dr Jacek Łojek Dnia 17 paź­dzier­ni­ka 2016 r. zmarł prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski, zasłu­żo­ny nauczy­ciel aka­de­mic­ki,...

 • Żegnaj Ingrid

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Maciej Jackowski Z Ingrid Hanke pozna­li­śmy się 20 lat temu. Mając już jed­ne­go konia hucul­skie­go – Mirko...

 • Stanisław Bocian

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Izabela Ćwik Stanisław Bocian uro­dził się pod­czas II woj­ny świa­to­wej – 3 stycz­nia 1943 roku – w Żarczynie,...

 • Wybrańcy Bogów żyją krót­ko

  By 20 października 2016

  Stary kościół w Piasecznie był pełen ludzi. Zdarza się to tyl­ko wte­dy, gdy żegna się kogoś waż­ne­go,...

 • Niepotrzebny?

  By 20 października 2016

  Wszedłem ze spusz­czo­ną gło­wą W tunel czer­wie­ni i czer­ni. Nie pod­no­sząc oczu, brnę W naj­dal­szy zło­ści kąt. Znikają uśmie­chy,             zapa­chy,...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Reklama

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę