Connect with us

Hodowca i Jeździec

Czempionat oraz poka­zy kon­ne Kętrzyn 2017

fot. Izabela Ciepła - Hodowca i Jeździec

Reportaż

Czempionat oraz poka­zy kon­ne Kętrzyn 2017

W minio­ny week­end w Stadzie Ogierów w Kętrzynie odbył się już po raz 16 Ogólnopolski Czempionat koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz IV spe­cja­li­stycz­na wysta­wa koni rasy arden pol­ski. Zgłoszono ponad 60 koni w kla­sach: rocz­ne kla­cze, rocz­ne ogie­ry, dwu­let­nie kla­cze i dwu­let­nie ogiery. 

Cała sobo­ta poświę­co­na była na ich ocenę.

Drugiego dnia zor­ga­ni­zo­wa­no prze­pięk­ne poka­zy kon­ne, m. in. kadryl sulek, kadryl w sio­dle,  wyści­gi ogie­rów zim­no­krwi­stych, poka­zy zaprzę­gów, poręcz i inne.

W tym roku dodat­ko­wo do Kętrzyna zje­cha­ła ze swo­imi koń­mi Grupa Pauliny Osowskiej. Wzbogaciła pro­gram wystę­pów o pokaz pocz­ty węgier­skiej, jaz­dy na koniu bez ogło­wia i inne cie­ka­we ele­men­ty tresury.

Zapraszamy do obej­rze­nia dwóch krót­kich fil­mów z poka­zów oraz gale­rii zdjęć pani Izabeli Ciepłej.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Reportaż

 • fot. Aleksandra Kasińska - Hodowca i Jeździec fot. Aleksandra Kasińska - Hodowca i Jeździec

  Reportaż

  Tytany na start!

  By

  W dniach 23-25 czerw­ca br. w nie­miec­kim Brück odby­ła się kolej­na 16 już, edy­cja wiel­kie­go świę­ta hodow­ców...

 • Hodowla

  Hucuły na Trakcie Królewskim

  By

  tekst: Katarzyna Kwiecińska-Olszewska zdję­cia: Paulina Peckiel Mówi się, że hucu­ły to konie wszech­stron­ne. Ostatnio mia­ły oka­zję...

 • Koń a ekologia

  U nas tera­peu­ta­mi są konie

  By

  Piotr Dzięciołowski Pojęcie hipo­te­ra­pia koja­rzy się przede wszyst­kim z lecze­niem pacjen­tów z pora­że­niem mózgo­wym, dotknię­tych auty­zmem, upo­śle­dzo­nych umy­sło­wo…...

Na górę