Connect with us

Hodowca i Jeździec

Stories By Hodowca i Jeździec

 • Hodowla

  Klikowska Ostoja ma już trzy lata!

  By 24 kwietnia 2017

  tekst: Zenon Podstawski Aż trud­no uwie­rzyć, że w tym roku, dokład­nie 31 mar­ca, minę­ła trze­cia rocz­ni­ca pod­pi­sa­nia aktu...

 • Hodowla

  Zmiany w pro­gra­mach

  By 24 kwietnia 2017

  tekst: Agnieszka Szymańska Próba dziel­no­ści ogie­rów po 100-dnio­wym tre­nin­gu polo­wym, meto­da linio­wej oce­ny ogie­rów i kla­czy, bada­nie...

 • Wywiad

  Być konia­rzem…

  By 24 kwietnia 2017

  Z Wandą Wąsowską, Jarosławem Wierzchowskim i Adamem Grzegorzewskim – przed­sta­wi­cie­la­mi trzech poko­leń konia­rzy, o sza­cun­ku dla koni, potrze­bie rozu­mie­nia...

 • Od Redakcji

  Pierwsza wio­sen­na jaskół­ka

  By 24 kwietnia 2017

  Ewa Jakubowska, Redaktor Naczelna Kiedy moi kole­dzy po fachu, nim jesz­cze dostą­pi­łam zaszczy­tu wystę­po­wa­nia w tej roli,...

 • Kronika

  Panie Stanisławie…

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Małgorzata Józwik …Chciałabym, żeby Pan wie­dział, że dla mnie jako tłu­ma­cza pro­wa­dze­nie roz­mów i tłu­ma­cze­nie ich w Pana...

 • Kronika

  Jak kto żył, tak i go pocho­wa­ją

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Tomasz Bagniewski Do gro­na wybit­nych posta­ci pol­skiej hodow­li i jeź­dziec­twa, któ­rych w 2016 roku z bólem ser­ca poże­gna­li­śmy na zawsze,...

 • Kronika

  Naukowiec prak­tyk

  By 24 stycznia 2017

  tekst: dr Jacek Łojek Dnia 17 paź­dzier­ni­ka 2016 r. zmarł prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski, zasłu­żo­ny nauczy­ciel aka­de­mic­ki,...

 • Kronika

  Żegnaj Ingrid

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Maciej Jackowski Z Ingrid Hanke pozna­li­śmy się 20 lat temu. Mając już jed­ne­go konia hucul­skie­go – Mirko...

 • Kronika

  Stanisław Bocian

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Izabela Ćwik Stanisław Bocian uro­dził się pod­czas II woj­ny świa­to­wej – 3 stycz­nia 1943 roku – w Żarczynie,...

 • Sport i wyścigi

  Aby język gięt­ki…

  By 24 stycznia 2017

  tekst: Jan Skoczylas Zapewne spo­dzie­wa­cie się, że rzecz będzie o akcep­ta­cji kieł­zna, o pomo­cach jeź­dziec­kich. Będzie, ale póź­niej....

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Reklama

Informacje…

Prenumerata „Hodowcy i Jeźdźca” w wyjąt­ko­wej cenie! Teraz tyl­ko 44 zł rocz­nie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata „HiJ” się opła­ca!

Popularne wpi­sy

Na górę