Get Adobe Flash player

Rok I nr 1 (1) Jesień 2003

Szanowni Hodowcy

Polski Związek Hodowców Koni, starając się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, postanowił wydawać, wspólnie z Zachodniopomorskim Związkiem hodowców Koni w Szczecinie (siedziba redakcji), nowe pismo, przede wszystkim o tematyce hodowlanej. Nie zapominamy oczywiście o jeździectwie, gdyż szczególnie w dzisiejszych czasach te dwie dziedziny są ze sobą nierozerwalnie związane. Stąd też nazwa kwartalnika „Hodowca i Jeździec”, będąca próba nawiązania do międzywojennej tradycji miesięcznika „Jeździec i Hodowca”. Mamy nadzieję, że wydając to pismo wypełnimy hodowlaną lukę informacyjną na rynku pism hipologicznych.
W naszym piśmie będziemy poruszać wszelkie zagadnienia związane z hodowlą koni w ogóle i hodowlą poszczególnych ras koni oraz informować na bieżąco o najważniejszych ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach hodowlanych. Przybliżymy Wam działalność Okręgowych Związków Hodowców Koni reprezentujących PZHK na terenie poszczególnych województw, jak również Związków i Sekcji Rasowych Użytkowych wchodzących w skład PZBK. Liczymy, że przede wszystkim to Związki tworzące PZHK, wspólnie z najaktywniejszymi hodowcami, będą redagować część pisma dotyczącą wydarzeń w regionach. Chcielibyśmy, aby W niedalekiej przyszłości wszyscy Hodowcy mówili o tym piśmie „nasze”, dlatego oczekujemy na Wasze uwagi i opinie.

Andrzej Woda
Prezes Zarządu Głównego PZHK

Od Redakcji

Oddajemy w Państwa ręce pismo, które będzie wychodziło przynajmniej raz na kwartał. „Hodowca i Jeździec” omawiać będzie na swych łamach sprawy dotyczące chowu koni wszelkich ras i typów, organizacji hodowli, eksportu, jeździectwa itd., w najróżniejszym świetle i nastawieniu, zarówno z punktu widzenia teorii jaki praktyki. Pragniemy uczynić z „Hodowcy i Jeźdźca” pismo, które by było nie tylko najdokładniejszym kronikarzem życia dotyczącego koni w Polsce, ale nade wszystko pismem, na którego łamach ścierałyby się prądy i myśli tych wszystkich hipologów i hodowców, którzy swe umiejętności i doświadczenie pragną oddać na użytek dobra ogólnego.
Pragniemy szczególnie rozszerzyć dział spostrzeżeń i uwag z praktyki, licząc na to, że szerokie uczestnictwo w nim naszych Czytelników spowoduje interesującą wymianę zdań w najaktualniejszych Zagadnieniach praktycznej hodowli i jeździectwa.
Otwieramy wreszcie w „Hodowcy i Jeźdźcu” wolną trybunę, gdzie każdy będzie mógł wypowiedzieć swój niezależny sąd i pogląd na różne zagadnienia i gdzie rzeczowa polemika będzie miała swe ujście.
Duży nacisk kładzie Redakcja na kronikę regionalną. Pragniemy, aby ta kronika informowała dokładnie i wyczerpująco o wszelkich przejawach życia hodowlanego i sportowego. Aby jednak łamy kroniki wypełniane były należycie, konieczne jest współdziałanie Szanownych Czytelników z Redakcją „Hodowcy i Jeźdźca”. Najmniejsze zdarzenie, każdy fakt związany z hodowla i sportem nie powinny ujść uwadze w naszym piśmie hipologicznym. Dlatego też Czytelnicy „Hodowcy i Jeźdźca” są usilnie proszeni o skierowanie wszelkich notatek i sprawozdań, i to w myśl zasady „bio dat, qui cito dat”.

Andrzej Sarnowski

W numerze:

Hodowca i Jeździec Rok I, nr 1 (1) 2003

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł
www.pzhk.plwww.zzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62, lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
ADRES REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. Mickiewicza 41 • 70-383 Szczecin • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06
REDAKCJA: Andrzej Saranowski, Andrzej Stasiowski, Dominik Gronet, Anna Cuber
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Jarosław Romacki

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz nieodpłatnego publikowania listów. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.Partner przy wydawaniu pisma
Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Reklama:

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Monitoring Stajni
Stajnia Wygoda
LEX HIPPICA
SO Sieraków
Jagodne
Cichondressage