Connect with us

W nowym nume­rze

Hodowca i Jeździec
Rok XV Nr 2 (54) Lato 2017

 

Drodzy Czytelnicy, tym razem we wstęp­nia­ku nie będzie o tym, cze­go może­cie się spo­dzie­wać po nume­rze, któ­ry trzy­ma­cie w rękach. Przygotowaliśmy tyle cie­ka­wych arty­ku­łów, mate­ria­łów i zdjęć, że obro­nią się same. Jednak od tema­tu „Hodowcy i Jeźdźca” odcho­dzić nie zamie­rzam, bo jest o czym pisać. Zapowiadane zmia­ny sta­ły się fak­tem!

Mam ogrom­ną przy­jem­ność zapro­sić wszyst­kich Państwa, któ­rzy korzy­sta­ją z inter­ne­tu, do obej­rze­nia nowej, grun­tow­nie prze­bu­do­wa­nej i hoj­nie wzbo­ga­co­nej stro­ny www.hij.com.pl. Mam nadzie­ję, że raz odwie­dzo­na, sta­nie się miej­scem w sie­ci, któ­re będzie­cie Państwo regu­lar­nie odwie­dzać. Albowiem zupeł­nie zmie­ni­li­śmy for­mu­łę naszej stro­ny inter­ne­to­wej. Niegdyś sta­no­wi­ła jedy­nie zachę­tę do się­gnię­cia po papie­ro­we wyda­nie kwar­tal­ni­ka, dawa­ła poję­cie o tema­ty­ce poru­sza­nej w danym nume­rze i pozwa­la­ła zapo­znać się z kil­ko­ma arty­ku­ła­mi. Nowa odsło­na to por­tal, któ­ry będzie aktu­ali­zo­wa­ny nawet codzien­nie. Będziemy pisać o wyda­rze­niach zwią­za­nych z hodow­lą koni i spor­tem jeź­dziec­kim na bie­żą­co, obie­cu­je­my wię­cej rela­cji z wystaw, czem­pio­na­tów, zawo­dów spor­to­wych, imprez, szko­leń, pik­ni­ków – teraz dys­po­nu­je­my nie­ogra­ni­czo­ną ilo­ścią miej­sca! Serdecznie zachę­cam Państwa do wysy­ła­nia infor­ma­cji i zapro­szeń na wyda­rze­nia, któ­re orga­ni­zu­je­cie. Zarezerwowaliśmy tak­że miej­sce dla arty­stów i twór­ców na pre­zen­ta­cje ich prac.

Na koniec zosta­wi­łam sobie jesz­cze jed­ną waż­ną wia­do­mość. Na stro­nie „Hodowcy i Jeźdźca” otwo­rzy­li­śmy sklep inter­ne­to­wy, w któ­rym moż­na kupić elek­tro­nicz­ną wer­sję kwar­tal­ni­ka, i to nie tyl­ko aktu­al­ne wyda­nie, ale rów­nież nume­ry archi­wal­ne z ostat­nich dwóch lat. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści w skle­pie będzie moż­na nabyć tak­że książ­ki wyda­wa­ne przez Polski Związek Hodowców Koni.

Życząc Państwu przy­jem­nej lek­tu­ry wyda­nia let­nie­go, nie­usta­ją­co zapra­szam do www.hij.com.pl oraz skle­pu inter­ne­to­we­go gdzie mogą Państwo odna­leźć bie­żą­ce i archi­wal­ne nume­ry w wer­sji elek­tro­nicz­nej http://hij.com.pl/sklep/

 

redak­tor naczel­ny

Ewa Jakubowska

jakubowska@hij.com.pl

W Numerze:

Reprint „Jeździec i Hodowca” nr 12 i 16, 1936 r.

 • Pracowity dwu­set­ny rok,  roz­ma­wia Ewa Jakubowska
 • Jubileuszowe mało­po­la­ki, Agnieszka Szymańska
 • Klacze zwy­cię­ża­ją w PŚ, Adam Jończyk
 • Kwalifikacje w nowej for­mu­le, Bogdan Kuchejda
 • Ekologia i eko­no­mia…, Grażyna Polak
 • Co by tu jesz­cze… pano­wie?”, Maciej Wyszomirski
 • HIF znów w Polsce, Alicja Kuśmierczak
 • Prestiż czy koniecz­ność?, Alicja Kuśmierczak
 • Arie Hamoen w Polsce, Anna Cuber
 • Koń sztum­ski wczo­raj, dzi­siaj… , Adam Jończyk
 • Dobro kul­tu­ry hodow­la­nej, Adam Jończyk
 • Po raz dru­gi na Podlasiu, 38 Marta Kowalczyk
 • Hucuły w Klikowej, Teresa Pracuch, Zenon Podstawski
 • Hodowla koni w Japonii, Marta Siemieniuch

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Czempionat wart naśla­do­wa­nia, Tomasz Bagniewski
 • Bielickie damy, Tomasz Bagniewski
 • Marzenia się speł­nia­ją, Teresa Pracuch
 • Hodowla i użyt­ko­wość, Adam Jończyk
 • Czas na start, Sebastian Kwoczała
 • Róg obfi­to­ści na Lubelszczyźnie, Pracownicy LZHK

KRONIKA,

 • Przed Derby 2017, Paweł Gocłowski
 • Strzegom 2017, Agnieszka Chmielińska
 • Najlepsze konie pol­skiej hodow­li, Ewa Jakubowska
 • Polskie konie na CAI3*, Justyna Kwiatek
 • Zanim kupisz konia…, Hubert Szaszkiewicz
 • Trening mło­dych koni,  Adam Jończyk
 • Odważnym szczę­ście sprzy­ja, Jan Skoczylas
 • Skąd się bio­rą mistrzo­wie, Marta Polaczek-Bigaj
 • O kopy­ta trze­ba dbać, Ryszard Kolstrung
 • Ciąża bliź­nia­cza, Marta Siemieniuch
 • Pole magne­tycz­ne w reha­bi­li­ta­cji, Ewa Jastrzębska, Martyna Józwowska, Anna Zdrojewska
 • Rzecz o koniach„kolorowych”, Jakub Cieślak, Łukasz Wodas, Mariusz Maćkowski
 • Odpowiedzialność wete­ry­na­rzy, Agnieszka Cwajna
 • Ubezpieczenie koni w ZT, Jacek Bernatowicz
 • Nasi magi­stro­wie, Iwona Janczarek
 • Polskie ara­by w bla­sku sław, Jerzy Milczarek
 • Miecz, wachlarz i koń samu­ra­ja, Beata Romanowicz
 • IV Festiwal Sztuki Jeździeckiej, Ewa Jakubowska
 • Ogłoszenia drob­ne

KALENDARIUM

 

 

 

 

Na górę