Connect with us

W nowym nume­rze

Hodowca i Jeździec
Rok XV Nr 4 (55) Jesień 2017

 

Drodzy czy­tel­ni­cy, za nami czas obfi­tu­ją­cy w waż­ne wyda­rze­nia hodow­la­ne i spor­to­we. We wrze­śniu zakoń­czy­li­śmy cykl zawo­dów w ramach Mistrzostw Polski Młodych Koni, mogą więc pań­stwo prze­czy­tać obszer­ną rela­cję z MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy w Drzonkowie.

Pośród medial­nej wrza­wy obcho­dzi­li­śmy 200-lecie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Media ogól­no­pol­skie prze­ści­ga­ły się w prze­ka­zy­wa­niu skraj­nie róż­nych w wymo­wie rela­cji. Najpierw spe­ku­lo­wa­no, kto zaszczy­ci Janów swo­ją obec­no­ścią, czy na aukcji Pride of Poland będą kupo­wać czy nie i wresz­cie ile zaro­bi­my na sprze­da­ży koni… Potem z pra­wa i z lewa docho­dzi­ły gło­sy: to suk­ces!, to poraż­ka! Nie dołą­czy­my do tego gro­na, choć czem­pio­nów poka­że­my.

A na dru­gim koń­cu Polski dokład­nie w tym samym cza­sie wła­śnie zaufa­nie budo­wa­li­śmy, i to w pięk­nym sty­lu! W Strzegomiu po raz pierw­szy w naszym kra­ju odby­ły się Mistrzostwa Europy Seniorów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Zdobywaliśmy zaufa­nie FEI, zawod­ni­ków z 19 kra­jów, setek wolon­ta­riu­szy i wie­lo­ty­sięcz­nej widow­ni. Nasze rodzi­me media ogra­ni­czy­ły się do zdaw­ko­wych rela­cji… a szko­da. Były to mistrzo­stwa zor­ga­ni­zo­wa­ne na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie. Dostarczyły wszyst­kim praw­dzi­wych spor­to­wych emo­cji! Kibice, któ­rzy przy­by­li tłum­nie z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i wie­lu innych kra­jów, szczel­nie zapeł­ni­li try­bu­ny, byli przy każ­dej prze­szko­dzie na kro­sie. A mnie się zama­rzy­ło, żeby na każ­dych zawo­dach konie i jeźdź­cy podzi­wia­ni byli przez tak licz­ną i entu­zja­stycz­nie nasta­wio­ną publicz­ność! To było praw­dzi­we spor­to­we świę­to. Zapraszam pań­stwa do prze­czy­ta­nia rela­cji i zachę­cam – włącz­cie do swo­ich pla­nów wyjaz­dy na zawo­dy, kibi­cuj­cie koniom pol­skiej hodow­li, pokaż­cie, że mamy z cze­go być dum­ni.

Życząc Państwu przy­jem­nej lek­tu­ry wyda­nia jesien­ne­go, nie­usta­ją­co zapra­szam do www.hij.com.pl oraz skle­pu inter­ne­to­we­go gdzie mogą Państwo odna­leźć bie­żą­ce i archi­wal­ne nume­ry w wer­sji elek­tro­nicz­nej http://hij.com.pl/sklep/

 

redak­tor naczel­ny

Ewa Jakubowska

jakubowska@hij.com.pl

W Numerze:

Reprint „Jeździec i Hodowca” nr 28, 1936 r.

 • Wyścigi kon­ne są jak teatr!,  roz­ma­wia Ewa Jakubowska
 • Po raz trze­ci w Drzonkowie, Hubert Szaszkiewicz
 • Czipem i okiem, Zbigniew Jaworski
 • Szampańskie maści koni, Anna Stachurska, Phillip Sponenberg
 • Maść sro­ka­to­bia­no, Anna Stachurska, Anastazja Iwanowska
 • Z koń­skie­go Archiwum X, A.Fornal, J.Nogaj, A.Piestrzyńska-Kajtoch, M.Bugno-Poniewierska
 • Tarpaniada 2017, Marta Siemieniuch, Zbigniew Jaworski
 • Konie ska­czą w Młodzikowie, Jarosław Szymoniak
 • XIII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej, Paulina Peckiel
 • Najpiękniejsze naj­grub­sze jak co roku w Kętrzynie, Marzena Woźbińska

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Święto Konia w Siedlcu, Ewelina Skórzewska
 • Zimny Łuszczów po raz pierw­szy, Marzena Woźbińska
 • Moda na puszy­ste, Jacek Hebda
 • Wystawa w Drzonkowie, Jacek Bondaruk
 • Emocje, pręd­kość, siła, pre­cy­zja i… zaprzę­go­wa Poręba, Sebastian Kwoczała
 • W Sierakowie dzie­je się, Magda Walos
 • Półmetek sezo­nu na Mazowszu, Paulina Liwińska
 • Barzkowice koń­mi sto­ją, Anna Kęszka
 • Galicyjskie Lato pro­mu­je i edu­ku­je, Paulina Peckiel
 • Robot w staj­ni?, Bazyli Głowacki

KRONIKA,

 • Trzecia stro­na meda­lu, Agnieszka Chmielińska
 • Historyczne ME Seniorów w WKKW, Sławomir Pietrzak
 • Wielka wytrzy­ma­łość i ser­ce do wal­ki, Agata Grosicka
 • Koniec słu­że­wiec­kie­go lata, Paweł Gocłowski
 • Wrócimy do Ptakowic za rok, Remigiusz Szeja
 • Z mamą nie!, Marta Siemieniuch, Zbigniew Jaworski
 • Dlaczego obci­na­my koniom kopy­ta?, Ryszard Kolstrung
 • Przez zdro­wy żołą­dek do suk­ce­sów spor­to­wych!, Magdalena Wiśniewska
 • Mikotoksyny - ukry­te zagro­że­nie w paszach, Marcin Różewicz
 • Trening, rekre­acja, rege­ne­ra­cja, Joanna Ślachetka
 • Nowoczesna tera­pia z lodów­ki
 • Czy komor­nik może zająć konia?, Agnieszka Cwajna
 • Kobieta i koń, Beata Romanowicz
 • Licytowałem w Newmarket!, Jerzy Milczarek
 • Tradycyjnie i na ludo­wo, Marek Doruch, Tadeusz Kołacz, Krzysztof Szuster
 • Drogi do dosko­na­ło­ści ciąg dal­szy, Andrzej Novák-Zempliński
 • Ogłoszenia drob­ne

KALENDARIUM

Na górę