Connect with us

Historia i sztuka

200 lat Janowa

Dnia 18 grud­nia 1817 r konie pie­szym mar­szem dotar­ły do Janowa Podlaskiego (zwa­ne­go wów­czas Janowem Biskupim). W staw­ce tej znaj­do­wa­ło się 54 ogie­ry , 100 kla­czy( w tym 63 duń­skie, 30 angiel­skich, 3 meklem­bur­skie, 2 arab­skie , 1 turec­ka i 1 neapo­li­tań­ska) i 33 sztu­ki mło­dzie­ży trzy­let­niej , a z pośród ogie­rów (25 rasy angiel­skiej , 9 arab­skich, 6 per­skich , 5 turec­kich, 4 duń­skie , 2 meklem­bur­skie , 2 gór­skie kau­ka­skie i 1 neapo­li­tań­ski. Ogiery ulo­ko­wa­no w mia­stecz­ku przy zam­ku bisku­pim, nato­miast kla­cze i mło­dzież w fol­war­ku Wygoda, gdzie mie­ści się obec­nie stad­ni­na”
W. Pruski

Więcej w Historia i sztuka

 • Historia i sztuka

  Tradycyjnie i na ludo­wo

  By

  tekst: Marek Doruch, Tadeusz Kołacz, Krzysztof Szuster zdję­cia: Karol Rzeczycki III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum...

 • Historia i sztuka

  WAHO i wia­dro kawio­ru

  By

  tekst: Jerzy Milczarek Gdy zimo­wa aura sprzy­ja tęsk­no­cie za słoń­cem i cie­płem lata, powra­cam wspo­mnie­nia­mi do gorą­cej...

 • Historia i sztuka

  Ku dosko­na­ło­ści

  By

  Andrzej Novák-Zempliński Czwarta edy­cja Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia w Książu odby­ła się w dniach 23 – 24 lip­ca pod hono­ro­wym...

Na górę